ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

Comments Off

Α. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

1.       Ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , αποβλέποντας στην επίτευξη των κατ΄ άρθρο 3, παρ. 9 , του Καταστατικού  στόχων του, θέτει σε ισχύ τον ακόλουθο Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού του.

2.       Το Σωματείο προβαίνει σε ανάδειξη:

α) Κριτών Μορφολογίας

β) Κριτών Εργασίας

γ) Κριτών Εξέτασης Καταλληλότητος Αναπαραγωγής ( KÖRUNG)

δ) Κριτών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών

 

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΡΙΤΩΝ

 

1.       Δικαίωμα πρότασης για υποψηφίους Κριτές στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. έχουν:

α) τα μέλη του Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

β) τα  μέλη των  Δ.Σ. των Τοπικών Παραρτημάτων.

 

 

2.   Προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα Κριτών στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

Ο Κριτής Μορφολογίας

Ο υποψήφιος κριτής Μορφολογίας στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. πρέπει:

üΝα έχει συμπληρώσει το 30ο έτος και να μην ξεπερνά το 50ο έτος της ηλικίας του.

ü   Να είναι μέλος του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. και του Κ.Ο.Ε. , επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας τριετίας.

üΝα έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά ως εκτροφέας και εκθέτης καθώς και να έχει εκπληρώσει αποδεδειγμένα κατά την δραστηριότητά του αυτή, τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

α)  εκτροφέας 5 γεννών, με δικό του κατοχυρωμένο από την F.C.I.   όνομα εκτροφείου

β) 5 τουλάχιστον σκύλοι εκτροφής του, από συνολικώς 2 διαφορετικών γεννών πέρασαν την  Ε.Κ.Α. ( KÖRUNG)

γ)  επιτυχής συμμετοχή στις Εκθέσεις Μορφολογίας-Αναπαραγωγής του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ή του Κ.Ο.Ε.

δ)  ενεργός σωματειακή δραστηριότητα ( συμμετοχή σε διοργανώσεις του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. και του Κ.Ο.Ε.)

ε) επιτυχής συμμετοχή σε ένα από τα ειδικά σεμινάρια για υποψηφίους κριτές Μορφολογίας που θα εγκρίνει  ή διοργανώνει ο Κ.Ο.Ε.

ζ)   εκπαίδευση δύο τουλάχιστον σκύλων από τον ίδιο και εν συνεχεία συμμετοχή των σκύλων σε Εξέταση σκύλου Προστασίας.( SchHIPO)

 

Ο  έλεγχος των κατά στοιχ. 2.1.1. προϋποθέσεων , αναγάγετε στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , που αποφαίνεται αν ο προταθείς υποψήφιος έχει τα αναγκαία προσωπικά και ειδικά γνωστικά προσόντα, προκειμένου να προβεί στη σύσταση τούτου, για την συνέχιση της διαδικασίας του υποψηφίου Κριτή. Η σύσταση αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και για την έγκριση υποψηφιότητας από τον Κ.Ο.Ε.

Εφ΄όσον ο υποψήφιος  εκπληρώνει τις  υπό στοιχεία 2.1.1. και 2.1.2. προϋποθέσεις , το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , που αποφαίνεται αν ο προταθείς υποψήφιος έχει τα αναγκαία προσωπικά και ειδικά γνωστικά προσόντα, προκειμένου να προβεί στην σύσταση τούτου, για την συνέχιση της διαδικασίας του υποψηφίου Κριτή. Η σύσταση αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και για την έγκριση της υποψηφιότητας και από τον Κ.Ο.Ε..

Μετά από επιτυχή έκβαση της πρακτικής άσκησης καταλληλότητας σε Εκθέσεις του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ή άλλων Ομίλων Αναγνωρισμένων από τον Κ.Ο.Ε. , με Εξετάζοντες Κριτές αναγνωρισμένους από την SV,  το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., με απόφαση του εγκρίνει και διορίζει τον επιτυχόντα ως Δόκιμο Κριτή Μορφολογίας.

Η απόφαση έγκρισης δημοσιεύεται στην εφημερίδα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.   Κατά της απόφασης μπορεί να γίνει ένσταση , με ταυτόχρονη καταβολή ποσού (……..€) μέσα σε προθεσμία 2 εβδομάδων. Η άσκηση ένστασης πρέπει να αιτιολογείται εγγράφως.

 

ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο υποψήφιος για την διαδικασία ανάδειξης Κριτή Εργασίας του   Κ.Ο.Γ.Π.Ε. πρέπει:

üΝα έχει συμπληρώσει το 30ο έτος και να μην υπερβαίνει το 50ο έτος της ηλικίας του.

üΝα έχει εκπαιδεύσει ο ίδιος σκύλους και να έχει υποβληθεί σε σχετικές Εξετάσεις Εργασίας καθώς και να έχει   εκπληρώσει κατά την δραστηριότητά του αυτή τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

α) Επιτυχής εκπαίδευση και συμμετοχή τριών διαφορετικών σκύλων σε Εξετάσεις Εργασίας, Σκύλου Προστασίας 1,2 και 3 ( SchH – IPO 1,2,3) – ( ληπτέοι  υπ΄ όψιν σκύλοι εκπαιδευμένοι μόνο από τον ίδιο).

β) Ένας τουλάχιστον σκύλος πρέπει να έχει και παρουσιαστεί από τον υποψήφιο μέχρι συμμετοχής στην Εξέταση Ιχνηλασίας (FH) με επιτυχία.

γ) Ενεργό σωματειακή δράση στον εκπαιδευτικό τομέα και συμμετοχή στις διοργανώσεις του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., και του Κ.Ο.Ε.

δ) Επιτυχής συμμετοχή σε ένα από τα εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης για υποψηφίους κριτές Εργασίας που διοργανώνει ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

ε) Λοιπές τυχόν απασχολήσεις του υποψηφίου , π.χ. στον τομέα των σκύλων υπηρεσίας, λαμβάνονται μεν υπ΄ όψιν , ωστόσο αυτές μόνες δεν εκπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Πρέπει επίσης να έχει αναπτυχθεί και ενεργός και υπεύθυνη σωματειακή του δράση.

ζ) Επιτυχής συμμετοχή σε ένα από τα εξειδικευμένα σεμινάρια για υποψηφίους Κριτές Εργασίας.

 

Ο Έλεγχος των υπό στοιχείων 2.2.1. προϋποθέσεων ανάγεται στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  Το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , αποφαίνεται εάν ο προταθείς υποψήφιος έχει τα αναγκαία προσωπικά και ειδικά γνωστικά προσόντα, προκειμένου να προβεί στη σύσταση τούτου για την έγκριση ως υποψηφίου Κριτού Η σύσταση αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκρισή  του ως υποψηφίου και από τον Κ.Ο.Ε.

Εφ΄ όσον ο Υποψήφιος  εκπληρώνει τις υπό στοιχείων 2.2.1. & 2.2.2. προϋποθέσεις, το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. με απόφαση εγκρίνει την έναρξη πρακτικής άσκησης καταλληλότητας και ορίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσής του.

Μετά την επιτυχή έκβαση της πρακτικής άσκησης καταλληλότητας, σε Εξετάσεις Εργασίας  του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ή άλλων Ομίλων Εργασίας  Αναγνωρισμένων από τον Κ.Ο.Ε. , με Εξετάζοντες Κριτές αναγνωρισμένους από την SV,  το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., εγκρίνει με απόφασή του και διορίζει τον επιτυχόντα ως Δόκιμο Κριτή Εργασίας. Η απόφαση δημοσιεύεται στην εφημερίδα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.. Κατά της απόφασης μπορεί να γίνει ένσταση, με ταυτόχρονη καταβολή ποσού (200 €)  εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την δημοσίευση.  Η άσκηση ένστασης πρέπει να αιτιολογείται εγγράφως.

 

 

3.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

 

ΚΡΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

 

Μετά την έγκριση και έναρξη του χρόνου άσκησης του Δόκιμου Κριτή Μορφολογίας, ο ασκούμενος παίρνει μέρος συνολικώς σε 5 Εξετάσεις Δοκίμων Κριτών, που ορίζονται από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.. Ο Δόκιμος Κριτής ζητά την συμμετοχή του σε Εξετάσεις Δ. Κ. με αίτηση προς το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  Το Δ.Σ. ενημερώνει σχετικώς τον υπεύθυνο της Έκθεσης και τον αρμόδιο εξετάζοντα Κριτή, με ταυτόχρονη αποστολή όλων των στοιχείων του Δ. Κ.

Ο Δόκιμος Κριτής έχει υποχρέωση να συντάξει έγγραφη αξιολόγηση (κρίση) , σχετικά με τους σκύλους που ο Κριτής θα του ζητήσει να κρίνει στη συγκεκριμένη  έκθεση. Η έγγραφη αξιολόγηση παραδίδεται στον Κριτή πριν αυτός ανακοινώσει την κρίση του.

Στο τέλος κάθε άσκησης ο Δόκιμος Κριτής πρέπει να παραλαμβάνει το έντυπο της αξιολόγησής του από το εξετάζοντα Κριτή και να το παραδίδει στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Η επανάληψη Εξέτασης με ανεπιτυχή έκβαση, είναι δυνατή μόνο μία φορά και σε μία μόνο από όλες τις Εξετάσεις. Τον αρμόδιο Κριτή Μορφολογίας για την επανάληψη της Εξέτασης, υποδεικνύει το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Ο Δ. Κ. μετά την επιτυχή περάτωση και των 5 Εξετάσεων, κάνει ακόμα μία τελική Εξέταση.

Η συνολική πρακτική εκπαίδευση του Δ. Κ. συμπεριλαμβανόμενης και της τελικής Εξέτασης, πρέπει να ολοκληρώνεται το πολύ εντός 4 ( τεσσάρων) ετών.

 

ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Μετά την έγκριση και έναρξη του χρόνου άσκησης του Δ.Κ. Εργασίας , ο Δ.Κ. παίρνει μέρος σε 5 Εξετάσεις Δ.Κ. που ορίζονται από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  Ο Δ.Κ. ζητά την συμμετοχή του σε Εξέταση με αίτηση προς το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., ο οποίος ενημερώνει σχετικώς τον Υπεύθυνο Αγώνων Εργασίας και τον αρμόδιο εξετάζοντα Κριτή Εργασίας , με ταυτόχρονη αποστολή όλων των στοιχείων του Δ.Κ.

Ο Δ.Κ. έχει υποχρέωση να συντάξει έγγραφη αξιολόγηση (κρίση) προς τον εξετάζοντα Κριτή Εργασίας, σχετικά με τις επιδόσεις των σκύλων που ο Κριτής θα του ζητήσει να κρίνει. Η έγγραφη αξιολόγηση παραδίδεται στον Κριτή πριν αυτός ανακοινώσει την κρίση του.

Στο τέλος κάθε άσκησης ο Δόκιμος Κριτής πρέπει να παραλαμβάνει το έντυπο της αξιολόγησής του από το εξετάζοντα Κριτή και να το παραδίδει στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Η επανάληψη Εξέτασης με ανεπιτυχή έκβαση, είναι δυνατή μόνο μία φορά και σε μία μόνο από όλες τις Εξετάσεις. Τον αρμόδιο Κριτή Εργασίας υποδεικνύει το Δ.Σ. του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Ο Δ.Κ. μετά από επιτυχή περάτωση και των 5 (πέντε) εξετάσεων, κάνει ακόμα μία τελική Εξέταση.

Η συνολική πρακτική εκπαίδευση του Δ.Κ. συμπεριλαμβανομένης και της τελικής Εξέτασης, πρέπει να ολοκληρώνεται το πολύ εντός 4 (τεσσάρων) ετών.

Κριτές Εργασίας οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από άλλους Ελληνικούς Κυνοφιλικούς  Φορείς και επιθυμούν την αναγνώριση από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε., έχουν τη δυνατότητα, εφ΄όσον  πληρούν τις οριζόμενες υπό στοιχεία  Κεφ.Β, αρθρ. 2.2. του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις, να υποβληθούν σε εκπαίδευση μικρότερης διάρκειας. Στις περιπτώσεις αυτές γίνονται δύο εξετάσεις απόκτησης ισοτιμίας, υπό την επιμέλεια Κριτών Εργασίας που ορίζει ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

 

4.       ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΡΙΤΩΝ

 

ΚΡΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Κατόπιν επιτυχούς έκβασης της τελικής Εξέτασης, γίνεται η ανάδειξη του Δ.Κ. ως Κριτού Μορφολογίας του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. από τον Πρόεδρο μετά από απόφαση του Δ.Σ. για δοκιμαστικό χρονικό διάστημα 3 (τριών) ετών. Η ανάδειξη πρέπει να δημοσιεύεται στην εφημερίδα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. Ο Κριτής Μορφολογίας, λαμβάνει από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. δελτίο ταυτότητος Κριτού και καταχωρείται στον κατάλογο Κριτών του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Μετά την παρέλευση της τριετίας είναι δυνατόν να μονιμοποιηθεί ο διορισμός του Κριτή Μορφολογίας. Την απόφαση αυτή λαμβάνει το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε..  Στη συνέχεια ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε. αιτείται την αναγνώριση του συγκεκριμένου Κριτού από τον S.V.

Η υπηρεσία του Κριτού στο εξωτερικό είναι δυνατή μόνο μετά την μονιμοποίηση του διορισμού.  Ο  Κ.Ο.Ε. καταχωρεί τον Κριτή Μορφολογίας για την φυλή του Γερμανικού Ποιμενικού και χορηγεί ταυτότητα Κριτού του Κ.Ο.Ε. Επί της βάσης αυτής παρέχεται στον Κριτή το δικαίωμα να δρα ως Κριτής Μορφολογίας του Κ.Ο.Ε. (Εκθέσεις Μορφολογίας όλων των φυλών) . Κατά την υπηρεσία του αυτή εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού Κριτών του Κ.Ο.Ε.

 

 

 

ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατόπιν επιτυχούς εκβάσεως της τελικής Εξέτασης, γίνεται ανάδειξη του Δ.Κ. ως Κριτού Εργασίας του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , από τον Πρόεδρο με απόφαση του Δ.Σ. , για δοκιμαστικό χρονικό διάστημα 3 (τριών) ετών. Ο διορισμός δημοσιεύεται στην εφημερίδα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. . Ο Κριτής  Εργασίας λαμβάνει από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , δελτίο ταυτότητας Κριτού Εργασίας και καταχωρείται στον Κατάλογο Κριτών Εργασίας του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Μετά παρέλευση τριετίας, είναι δυνατόν να μονιμοποιηθεί ο διορισμός του Κριτή Εργασίας. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. Στη συνέχεια ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε. αιτείται την αναγνώριση του Κριτού από τον S.V.

Η υπηρεσία του Κριτή στο εξωτερικό είναι δυνατή μετά την μονιμοποίηση του διορισμού του. Ο  Κ.Ο.Ε. καταχωρεί αυτόν δυνάμει του διέποντας αυτόν Κανονισμού Κριτών, στον δικό του Κατάλογο Κριτών Εργασίας για φυλές Εργασίας και χορηγεί ταυτότητα Κριτού  Εργασίας του Κ.Ο.Ε. .

 

Γ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΉ

 

1. Η δραστηριότητα  Κριτού του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , ( Μορφολογίας – Εργασίας) αποτελεί βασική προϋπόθεση για την   επιδίωξη των στόχων του Σωματείου, διασφαλίζοντας την εξέλιξη της φυλής , τόσο Μορφολογικά  όσο και Εργασιακά.  Η δραστηριότητα του Κριτού πρέπει να έχει ως μοναδικό γνώμονα  τους στόχους του Σωματείου. Η αναγκαιότητα για ενημέρωσή του , καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή του στα συνέδρια Κριτών.

Προκειμένου να κρίνει ένας Κριτής στο εξωτερικό, προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. και του Κ.Ο.Ε.

Δεν επιτρέπεται να κρίνονται σε Εκθέσεις ή Αγώνες Εργασίας σκύλοι της ιδιοκτησίας , της νομής ή υπό την κατοχή κάποιου από τους Κριτές της εκδήλωσης. Άκρα επιφυλακτικότητα , οφείλει να τηρείται και απέναντι σε περιπτώσεις σκύλων οι οποίοι είναι στην κυριότητα, τη νομή ή την κατοχή στενών συγγενών τους. Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις που ο Κριτής έχει σχέσεις αστικών κοινωνιών βίου, αναπαραγωγής, συνιδιοκτησίας, οικιακές κ.λ.π.

Η εργασία των Κριτών είναι τιμητικό αξίωμα. Από πλευράς διοργανωτή της εκδήλωσης  καταβάλλεται σε απόδοση εξόδων μια αποζημίωση ως εξής:

Ημερήσια έξοδα : στο εκάστοτε καθοριζόμενο ύψος

Έξοδα μετακίνησης:

ü          Έξοδα ανά χιλιόμετρο

ü          Σιδηροδρομικό εισιτήριο

ü          Έξοδα διανυκτέρευσης

ü          Οριζόμενα  ποσά από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. να έτος.

Απαγορεύεται στον Κριτή να αυτοπροσκληθεί σε διοργάνωση για να Κρίνει ή να παραιτείται μερικά ή ολικά από τη δικαιούμενη αποζημίωση.

Ο Κριτής του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., έχει υποχρέωση να κρίνει τηρώντας αυστηρά τους οριζόμενους από το Σωματείο Κανονισμούς.

Ο Κριτής του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., έχει υποχρέωση να συμπεριφέρεται με συναδερφικό πνεύμα και να εμφανίζεται εντός και εκτός του Σωματείου με ανεπίληπτο τρόπο.

Ο Κριτής έχει υποχρέωση να τηρεί κάθε διδόμενη υπόσχεση για προσφορά των υπηρεσιών του, εκτός αν κωλύεται για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση κωλύματός του πρέπει να ειδοποιεί έγκαιρα τον διοργανωτή.

Έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., είναι δυνατόν να ανακηρύσσονται Κριτές οι οποίοι προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες, μετά την περάτωση της σταδιοδρομίας τους, από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., τιμής ένεκεν σε Επίτιμο Κριτή του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Το αξίωμα του Κριτού καταλύεται:

ü  Με την οριστική παραίτηση του Κριτού από αυτό

ü  Με το πέρας του 70ου έτους της ηλικίας του

ü  Με καθαίρεση από το Δ.Σ. ή την Γ. Σ.

ü  Με ανάκληση σε περίπτωση αδράνειας επί συνεχές χρονικό διάστημα 5 ετών.

ü  Με τον θάνατό του.

 

 

Δ.  ΚΡΙΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Έμπειροι Κριτές Μορφολογίας μπορούν να αναδειχθούν ως Κριτές Εξέτασης Καταλληλότητος Αναπαραγωγής του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  Τέτοια ανάδειξη προϋποθέτει:

α) Δραστηριοποίηση ως Κριτού Μορφολογίας επί μία τουλάχιστον 5ετία .

β) Επαρκής συχνότητα υπηρεσίας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος

γ) Περάτωση τριών πρακτικών Εξετάσεων για Δ.Κ. της Ε.Κ.Α., υπό την επίβλεψη τριών διαφορετικών Κριτών Ε.Κ.Α. τους οποίους ορίζει το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. Για την κατάλυση του αξιώματος ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στα υπό στοιχεία κεφ. Γ, αρθρ. 1.9.

 

 

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

 

Οι Κριτές του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. υπόκεινται σε ένα δικό τους Πειθαρχικό Κανονισμό. Παραβάσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο υπό στοιχείου Γ  και 1.1. έως 1.2. και 1.4. έως 1.7. τιμωρούνται Πειθαρχικά.

Ισχύουν οι κάτωθι ποινές:

α) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη

β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με επαπειλή  διαγραφής από τον Κατάλογο Κριτών

γ) Πρόσκαιρος αποκλεισμός του Κριτή

δ) Οριστική διαγραφή  από τον Κατάλογο των  Κριτών.