ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Comments Off

ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ Ο Όμιλος για τους Γερμανικούς Ποιμενικούς σκύλους (συντόμως Κ.Ο.Γ.Π.Ε.) Αναγνωρισμένο Σωματείο, μη κερδοσκοπικό αποτελεί τον Πανελλήνιο ιδρυτικό σωματειακό φορέα για την φυλή αυτή, έχει  δε αναγνωριστεί από τις Ενώσεις  Κ.Ο.Ε. , και W.U.S.V. ( Παγκόσμια  Ένωση Συλλόγων Γερμανικού Ποιμενικού). Ο Κανονισμός Αναπαραγωγής Γερμανικών Ποιμενικών  σκύλων του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. αποσκοπεί στην εν γένει προαγωγή της Αναπαραγωγής της φυλής. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ  ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ με προγραμματισμό και μεθοδικότητα, διέπει δε ρυθμιστικός ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων Αναπαραγωγής. Ο Κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος του Καταστατικού του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. και είναι δεσμευτικός για όλα τα μέλη του Σωματείου.

 

1.       ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ:

1.1.  Ως εκτροφέας μιας και της αυτής  γέννας  θεωρείται όποιος ήταν ιδιοκτήτης ή μισθωτής του θηλυκού σκύλου κατά την στιγμή του ζευγαρώματος. Η μετάβαση του δικαιώματος αναπαραγωγής είναι επιτρεπτή και σε περίπτωση πώλησης ενός θηλυκού σκύλου που έχει ήδη ζευγαρώσει με αρσενικό. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να προσκομίζονται στην Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε.:

α) Αποδεικτικό στοιχείο για την μεταβίβαση ιδιοκτησίας και ο πρωτότυπος  Γενεαλογικός Χάρτης.

  β)  Πιστοποιητικό επίβασης

  γ) Αίτηση για  μεταβίβαση του δικαιώματος αναπαραγωγής ( με συμπλήρωση  ειδικού  εντύπου)

1.2.        Μίσθωση σκύλου για Αναπαραγωγή : Η μίσθωση και εκμίσθωση ενός θηλυκού σκύλου  με σκοπό την αναπαραγωγή είναι δυνατή.  Ο μισθωτής του θηλυκού σκύλου θεωρείται ως εκτροφέας της γέννας εφόσον  πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις, με την υποβολή των εξής στοιχείων στην Υπηρεσία Γενεαλογίου του  Κ.Ο.Ε.

α)  Σύμβαση της μισθώσεως ( σε υποδειγματικό σχετικό έντυπο)

    β)  Αίτηση για προσχώρηση του δικαιώματος αναπαραγωγής ( με συμπλήρωση   εντύπου )

     γ)   Πιστοποιητικό επίβασης.

1.2.1.         ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ : Στον μισθωτή εναπόκειται η εκπλήρωση των   υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση μισθώσεως.

1.2.2.         ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ : Ο εκτροφέας μπορεί να συνάπτει     το πολύ μέχρι πέντε (5) μισθωτικές σχέσεις για αναπαραγωγή ανά ημερολογιακό έτος.

1.2.3.     ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΟ:  Σε πρόσωπα κατά των οποίων επιβλήθηκε ο αποκλεισμός από το Ελληνικό Γενεαλόγιο, απαγορεύεται να εκχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο το εκτροφικό τους δικαίωμα για ζευγαρωμένο θηλυκό σκύλο σε τρίτους.   Από την στιγμή  της επιβολής του αποκλεισμού σε πρόσωπο αρχίζει άνευ ετέρου και ο αποκλεισμός (δέσμευση ) του θηλυκού ή και του αρσενικού σκύλου που βρίσκεται στην κυριότητα του προσώπου αυτού. Η δημοσίευση αγγελιών στην εφημερίδα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  με αντικείμενο την προσφορά επίβασης από αρσενικό , ευρισκόμενο στην κυριότητα προσώπου, κατά του οποίου έχει επιβληθεί αποκλεισμός δεν είναι επιτρεπτή. Αρσενικοί σκύλοι που ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο, απαγορεύεται να οδηγούνται ή να ζητούνται για επιβάσεις.

 

1.3     ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

Η ονομασία εκτροφείου παραχωρείται κατόπιν αιτήσεως στην F.C.I. μέσω του Κ.Ο.Ε. και τελεί υπό την προστασία του. Η παραχώρηση αίρεται αυτοδίκαια είτε με τον θάνατο του εκτροφέα , εκτός αν κάποιος από τους κληρονόμους ζητήσει ρητώς τη μεταβίβαση της επωνυμίας σε αυτόν, είτε μετά παρέλευση μιας 30ετίας  από την στιγμή της τελευταίας καταχώρισής της. Οι επωνυμίες εκτροφείων  δεν μπορούν να παραχωρούνται σε τρίτους πριν παρέλθει χρόνος μέχρι μιας 30ετίας από τον θάνατο του εκτροφέα. Κουτάβια που προέρχονται από μισθωτική σχέση εκτροφής, καταχωρούνται με την επωνυμία του εκτροφείου του μισθωτή.    Αν ένας θηλυκός σκύλος ανήκει κατά συνιδιοκτησία σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, ως εκτροφέας  λογίζεται αυτός που έχει δηλωθεί στην υπηρεσία Ελληνικού Γενεαλογίου ως δικαιούχος υπογραφής, κατ΄εξουσιοδότηση από τους λοιπούς. Εφόσον ένας από τους συνιδιοκτήτες εκείνους που δεν νομιμοποιούνται να υπογράφουν, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ως εκτροφέας, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα εκτροφείου, με χρήση άλλου θηλυκού σκύλου, πρέπει να λαμβάνει την συναίνεση του δικαιούχου υπογραφής συγκυρίου.

 

2.       ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2.1. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ : Αρμόδιος για την παροχή φροντίδας και την άσκηση εποπτικού ελέγχου στις δραστηριότητες Αναπαραγωγής είναι οι Επόπτες Αναπαραγωγής που ορίζονται από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

2.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Οι αρμοδιότητες του κάθε Επόπτη Αναπαραγωγής έναντι των εκτροφέων καθορίζονται  από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

2.3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  Ο Επόπτης Αναπαραγωγής του κάθε Τοπικού Παραρτήματος  έχει υποχρέωση να διαφωτίζει και να συμβουλεύει τους εκτροφείς, που είναι μέλη του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  σε ζητήματα εκτροφής, εκτροφικών δραστηριοτήτων και διοργάνωσης σχετικών με την Αναπαραγωγή  Εκθέσεων. Συνακόλουθα είναι και υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά τμήματα για Επόπτες Αναπαραγωγής του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  με στόχο την αδιάλειπτη επιμόρφωση και συνεχή ενημέρωση των γνώσεων του.  Στα καθήκοντά του ανάγεται ιδίως και ή άσκηση της επιμέλειας και οι ενέργειες των διατυπώσεων ελέγχου σε κάθε περίπτωση γέννας, που πραγματοποιείται εντός της  περιοχής που του ορίζεται από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε.   Ο Επόπτης Αναπαραγωγής πρέπει να επιθεωρεί κάθε γέννα με επιτόπια αυτοψία, το αργότερο  10 (δέκα) ημέρες  μετά τον τοκετό και στη συνέχεια με περιοδική επανάληψη συνολικά το λιγότερο τρεις φορές. Σε κάθε αυτοψία ελέγχεται και ο αριθμός της δερματοστιξίας, που φέρει η μητέρα των κουταβιών ή  η  ηλεκτρονική της  ταυτοποίηση (microchip).

   Η διενέργεια των αυτοψιών πρέπει να διευκολύνεται από τον εκτροφέα, εκτείνεται δε και σε  έλεγχο ύπαρξης των κατάλληλων για τους σκύλους βιοτικών συνθηκών.  Όλοι οι Επόπτες Αναπαραγωγής έχουν υποχρέωση να επιτηρούν την αναπαραγωγή της φυλής, σύμφωνα με τον διέπονται  για την Αναπαραγωγή Κανονισμό αυτό.  Υποχρεώνονται να αναγγέλλουν  στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  κάθε διαπιστούμενη παράβαση του Κανονισμού καθώς και κάθε δραστηριότητα «παράνομης αναπαραγωγής» .

 

3.  ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΕΣ

Ο Κ.Ο.Ε.  καθιέρωσε για σκοπούς αναγνωρίσεως την δερματοστιξία (τατουάζ) των κουταβιών. Η δερματοστιξία αποτελεί μια των προϋποθέσεων για την καταχώρησή τους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο.  Η δερματοστιξία  πραγματοποιείται το νωρίτερο κατά την 50η  ημέρα της ζωής των κουταβιών. Δερματοστιξίες μετά την συμπλήρωση της 12ης εβδομάδας ζωής είναι επιτρεπτές μόνο με νάρκωση των κουταβιών. Αν ο αριθμός που δόθηκε με την δερματοστιξία, καταστεί μεταγενέστερα δυσανάγνωστος, πρέπει να αναφέρεται αυτό προς την Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε. .

 

 

4.                                                                                                                               ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Ακολουθείται η εξής αξιολογική διαφοροποίηση.

 

4.1 «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ» για αναπαραγωγή. Ως «εγκεκριμένοι σκύλοι» για σκοπούς αναπαραγωγής  χαρακτηρίζονται όλοι οι καταχωρημένοι στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. , οι οποίοι κατά την ημερομηνία επίβασης έχουν βαθμίδα εκπαίδευσης κατά τον κανονισμό Εξετάσεων ( ήτοι SchH 1-3 , IPO 1-3, HGH, ή ότι άλλο αναγνωρισμένο ως ισότιμό τους ) , έχουν την σφραγίδα ‘α’ ελεύθερος δυσπλασίας στο Γενεαλογικό τους Χάρτη και επιπρόσθετα έχουν λάβει χαρακτηρισμό τουλάχιστον ΚΑΛΟΣ σε Έκθεση Μορφολογίας ή  για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αυτό αναγκαίο από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , σκύλοι οι οποίοι   έχουν περάσει την Εθνική Εξέταση Ικανότητος Πρωταθλητή  ( Ε.Ε.Ι.Π.) , έχουν λάβει χαρακτηρισμό τουλάχιστον ΚΑΛΟΣ σε έκθεση Μορφολογίας και έχουν την σφραγίδα ‘α’ ελεύθερος δυσπλασίας ισχίου (HD).  Όταν ξεκινήσει η διαδικασία διάγνωσης στην Ελλάδα, να φέρουν επίσης την σφραγίδα (ED)‘α’= ελεύθερος δυσπλασίας αγκώνων και DNA  στο Γενεαλογικό τους Χάρτη .

4.2  «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΣΚΥΛΟΙ» για αναπαραγωγή . Ως «κατάλληλοι σκύλοι»  για αναπαραγωγή χαρακτηρίζονται εκείνοι οι οποίοι έχουν περάσει την Εξέταση Ικανότητος Αναπαραγωγής (KÖRUNG), με την βαθμίδα  2 (K.kl. 2)

4.3  «ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ» Ως «συνιστώμενοι σκύλοι» για αναπαραγωγή χαρακτηρίζονται εκείνοι  οι οποίοι έχουν περάσει την Εξέταση Καταλληλότητος  Αναπαραγωγής (KÖRUNG) με την βαθμίδα 1 (K.kl.1)

4.4  «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΣΚΥΛΟΙ» για αναπαραγωγή . Ως τέτοιοι χαρακτηρίζονται:

α)  Σκύλοι που δεν απέκτησαν κάποια από τις προϋποθέσεις  4.1. έως 4.3.

β) Σκύλοι που κατεγράφησαν στο μητρώο μη αναγνωρισμένων και ημίαιμων του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

γ)  Σκύλοι που εμφανίζουν κάποιο από τα εξής ελαττώματα:

Ø  Σκύλοι με μορφολογικά ελαττώματα ή σκύλοι επιθετικοί  ή νευρικοί.

Ø  Σκύλοι μονόρχις ή κρυψόρχις.

Ø  Με παραμορφωτική διάπλαση αυτιών ή ουράς.

Ø  Με σωματικές παραμορφώσεις.

Ø  Με οδοντικά ελαττώματα, ήτοι: έλλειψη ενός προγομφίου 3 και άλλο ένα οποιοδήποτε δόντι, ή 1 κυνόδοντας, ή 1 προγόμφιος 4, ή 1 γομφίος 1, ή 1 γομφίος 2, ή συνολικώς 3 δόντια και άνω. Η τυχών έλλειψη του γομφίου 3 δεν λαμβάνεται υπόψη. Εξαιρούνται οι σκύλοι στους οποίους αποδεδειγμένα αρχικώς υπήρξε έκφυση ενός ή περισσοτέρων δοντιών και αυτό έχει καταγραφεί στον Γενεαλογικό τους Χάρτη.

Ø  Σκύλοι με σημαντικές χρωστικές ατέλειες ( ελαττώματα ) συμπεριλαμβανομένης και της κυανοχρωμίας.

Ø  Σκύλοι με γναθικές ανωμαλίες ήτοι, προγναθικοί ή υπογναθικοί άνω των 2 χιλιοστών.

Ø  Σκύλοι με απόκλιση ύψους 1 ( ενός ) cm. Αρσενικοί 66cm, Θηλυκοί 61cm.

Ø  Θηλυκοί σκύλοι που γέννησαν τρεις φορές με καισαρική τομή.

Ø  Σκύλοι που τους έγινε αποκοπή του κτενίτη μυός.

Ø  Σκύλοι με αποδεδειγμένα βαριάς μορφής δυσπλασία.

Επίσης οι απόγονοι όλων των αναφερόμενων στον παρόντα όρο (4.4.) σκύλων  δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο Ελληνικό Γενεαλόγιο. Η λαμβανόμενη απαγορευτική απόφαση κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του σκύλου με συστημένη επιστολή. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την κοινοποίηση . Για τη γενόμενη ένσταση πρέπει να επανεξεταστεί από 2 (δύο) ακόμη Κριτές της φυλής σε Έκθεση του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Στην αναπαραγωγή γίνεται διάκριση μεταξύ των εξής μεθόδων:

§    Αμιγής αναπαραγωγή = αναπαραγωγή με ζευγάρωμα σκύλων της αυτής φυλής. Οδηγεί εκ φύσεως στην μετάθεση και αξιοποίηση των γενετικών ιδιοτήτων (κληρονομικών χαρακτηριστικών) μέσω οικογενειακής, συγγενικής ή εσωτερικής αναπαραγωγής.

§    Εσωτερική αναπαραγωγή = αναπαραγωγή στηριζόμενη σε ύπαρξη στενότερων βαθμών συγγενείας εξ΄αίματος, στην οποία ένας πρόγονος εμφανίζεται τουλάχιστον μια φορά επί πλευράς πατρός ή επί πλευράς μητρός.  Η  εσωτερική αναπαραγωγή αποτελεί πάντοτε, ακόμη και μεταξύ αδελφών, συγγενική αναπαραγωγή, ενώ η έννοια της συγγένειας εξ΄ορισμού περιορίζεται στις πέντε (5) πλησιέστερες μόνο σειρές προγόνων, εντός της οποίας και πάλι , διακρίνεται ως εξής:

α) Πολύ στενή εσωτερική αναπαραγωγή, είναι η αναπαραγωγή με ζευγάρωμα μεταξύ γονέων και τέκνων ή παππούδων και εγγονών ή μεταξύ αδελφών, δηλαδή μεταξύ συγγενών των βαθμών 1ου και 2ου , είτε επί ευθείας γραμμής είτε εκ πλαγίου. Εσωτερική αναπαραγωγή πλησιεστέρα των 2-3  ή 3-2 ακόμη και σε περίπτωση αδελφών, δεν επιτρέπεται.

β) Στενή εσωτερική αναπαραγωγή , είναι η αναπαραγωγή με ζευγάρωμα μεταξύ συγγενών των βαθμών 3ου και 3ου

γ) Ευρεία εσωτερική αναπαραγωγή είναι η αναπαραγωγή μεταξύ συγγενών των βαθμών 4ου & 5ου

δ)  Διακεκομμένη εσωτερική αναπαραγωγή είναι η διοχέτευση, για  μία μόνο φορά, ξένου αίματος σε ήδη παγιωμένη εσωτερική αναπαραγωγή

ε) Εξωτερική αναπαραγωγή = αναπαραγωγή με ζευγάρωμα σκύλων της αυτής φυλής, που είναι όμως ξένα συγγενικά μεταξύ τους.

Εν όψει του γεγονότος ότι όλες σχεδόν οι απαντούμενες άκρως  εξευγενισμένες φυλές σκύλων προήλθαν από αναπαραγωγή στενής βάσεως, καταδεικνύεται ως αρκετό να εφαρμόζεται στην αναπαραγωγή η μέθοδος της ευρείας εσωτερικής αναπαραγωγής.  Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί σε βελτιώσεις , αναζητώντας την αιματική διασύνδεση με προγονικά ζώα , που υπήρξαν από γενετική άποψη καλοί κληροδότες.  Αν εφαρμόζεται το σύστημα της  «στενής αναπαραγωγής» οφείλει να διοχετεύεται από καιρό σε καιρό στους εκτρεφόμενους απογόνους, αίμα μη συγγενικό για αναζωογόνηση τους με σκοπό την αποφυγή της προδιάθεσης κληρονομικότητας των σημαντικών κληρονομικών ελαττωμάτων.

 

6.  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πέρα από τις προϋποθέσεις, που περιελήφθησαν   στο άρθρο 5 ( μέθοδοι αναπαραγωγής) ισχύουν και      τα ακόλουθα.

 

6.1.ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ:  Αρσενικοί σκύλοι , που πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού τούτου, επιτρέπεται να ζευγαρώνουν με θηλυκούς σκύλους του εσωτερικού μέχρι 60 φορές το έτος και με σκύλους του εξωτερικού έως 30 φορές το έτος. Οι επιβάσεις πρέπει να κατανέμονται αντιστοίχως κατά 50% εντός 1ου και  2ου εξαμήνου και το δυνατό ομοιόμορφα εντός καθενός των μηνών.  Μεταφορές επιβάσεων από θηλυκούς σκύλου του εσωτερικού σε θηλυκούς σκύλους του εξωτερικού ή αντιστρόφως δεν είναι επιτρεπτές. Οι συχνές επιβάσεις εντός μικρού χρονικού διαστήματος πρέπει να αποφεύγονται χάριν επίτευξης καλής φυσιολογικής καταστάσεως και ασφαλούς συλλήψεως. Περισσότερες από μία επιβάσεις με τον ίδιο θηλυκό σκύλο εντός διαστήματος  28 ημερών λογίζονται σαν μία μόνο επίβαση.

 

Σε περιπτώσεις που παραβιάζονται οι προαναφερόμενοι όροι, επιβάλλονται  ποινές ως εξής:

1.  Επί αποδεδειγμένης παραβιάσεως, επιβάλλεται πρόστιμο  500€ (πεντακόσια ) για την κάθε γενόμενη πλεοναστικός επίβαση.

2.   Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα δημοσιεύονται χωρίς κατονομασία  των παραβατών στην εφημερίδα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. – στήλη «πρόστιμα»- και τα χρηματικά ποσά διατίθενται αντιστοίχως κατά τα 2/3 και κατά το 1/3 υπέρ των εκδηλώσεων  «ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.» και Αγώνες Εργασίας»

3.   Αρμόδιο για την άσκηση του σχετικού εποπτικού ελέγχου  και την τιμωρία των παραβατών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. . Όποιος τιμωρήθηκε , έχει κατά της απόφασης το δικαίωμα ενστάσεως.

Το Δ.Σ.  του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. μπορεί να ορίσει Επόπτες Ελέγχου οι οποίοι υποχρεώνονται να αναγγέλλουν κάθε  διαπιστούμενη παράβαση του Κανονισμού στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

4.    Αν διαπιστωθεί , με ιατρική εξέταση , για κάποιον αρσενικό σκύλο ότι αυτός δεν είναι γόνιμος ( μετά  από δύο συνεχής επιβάσεις με τον ίδιο θηλυκό σκύλο) ο ιδιοκτήτης του θηλυκού σκύλου, μπορεί να ζητήσει επιστροφή ολόκληρης της αμοιβής για την επίβαση. Δεν χρειάζεται ιατρική εξέταση εάν στην συνέχεια υπάρχει δήλωση γέννας  με επίβαση από τον  συγκεκριμένο αρσενικό.

5.  Απαγορεύεται σε ιδιοκτήτη αρσενικού σκύλου , που χρησιμοποιείται για  επίβαση, να εκδίδει  εν λευκώ πιστοποιητικά επίβασης. Αν ένας αρσενικός ή  ένας θηλυκός σκύλος ανήκει κατά συνιδιοκτησία σε περισσότερα πρόσωπα, αυτά πρέπει να υποδεικνύουν  απέναντι  στο Ελληνικό Γενεαλόγιο  έναν από όλους ως δικαιούχο υπογραφής και κοινό εκπρόσωπο, προσκομίζοντας γραπτή σχετική συμφωνία τους .

 

ΘΗΛΥΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ :Θηλυκοί σκύλοι , που είναι υγιείς, μπορούν να χρησιμοποιούνται για   αναπαραγωγή σύμφωνα με τον ισχύοντα  Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε. και του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

7. ΕΠΙΒΑΣΗ

Ο  κάθε εκτροφέας επιλέγει ελεύθερα τον αρσενικό σκύλο, που θα χρησιμοποιηθεί στην επίβαση. Ομοίως , ο ιδιοκτήτης  του αρσενικού  μπορεί να ορίζει τους θηλυκούς σκύλους με τους οποίους θα ζευγαρώνει ο σκύλος του. Η σωστή ολοκλήρωση της κάθε επίβασης βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη του αρσενικού σκύλου με την υπογραφή του πιστοποιητικού επίβασης. Παράλληλα γνωστοποιείται το γεγονός με δήλωση γέννας στην υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε. μέσα σε 30 ημέρες .

Η υποχρέωση του αρσενικού σκύλου λογίζεται ως ολοκληρωμένη, μετά το τέλος της επίβασης, καταβάλλεται τότε και το συμφωνηθέν ποσό της επίβασης. Αν ο θηλυκός σκύλος δεν συνέλαβε, πρέπει να γνωστοποιείται δίχως καθυστέρηση  στον ιδιοκτήτη του αρσενικού.

Αν ο αρσενικός για κάποια αιτία (π.χ. ενδιάμεση πώληση ή θάνατος) δεν είναι πια σε διάθεση, πρέπει να επιστρέφεται το ήμισυ της αμοιβής στον ιδιοκτήτη του θηλυκού σκύλου.

Ο ιδιοκτήτης του αρσενικού, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε επιβάσεις με θηλυκούς σκύλους που δεν συνέλαβαν, υποχρεώνεται να αποδώσει ολόκληρο το ποσόν της επίβασης , καθώς επίσης επιστρέφεται το ποσόν της επίβασης στην περίπτωση που εντωμεταξύ επιβληθεί στον αρσενικό σκύλο ποινή αποκλεισμού προσωρινή ή οριστική από το Ελληνικό Γενεαλόγιο.

Ο ιδιοκτήτης του θηλυκού σκύλου υποχρεώνεται να ενημερώνει  τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  για την γέννα.

7.1. Όσα κουτάβια φέρουν εκ γενετής παραμορφώσεις ή παρουσιάζονται ως μη ικανά να επιζήσουν σε μακροχρόνια προοπτική ή έμειναν πίσω σε ανάπτυξη έναντι των λοιπών αδελφών  της αυτής γέννας , να θανατώνονται ανώδυνα το αργότερο κατά την 11η μέρα υπό συνθήκες νάρκωσης και μόνο από κτηνίατρο.

7.2.        Το ατροφικό πέμπτο δάκτυλο (λυκόνυχας) του ζώου πρέπει να αποκόπτεται με προσήκοντα τρόπο κατά την πρώτη εβδομάδα ζωής των κουταβιών. Τα κουτάβια ουδέποτε δίδονται πριν από την δερματοστιξία τους. Η παράδοση άλλωστε είναι επιτρεπτή, μόνον εφόσον αυτά είναι υγιή και δεν διαπιστώνεται τυχόν ύπαρξη μεταδοτικών νόσων στο εκτροφείο.

 

8. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΙΑΚΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ (HD)

8.1.      ΓΕΝΙΚΑ Η δυσπλασία των κατά ισχύων αρθρώσεως ( συντόμως «HD» ) συνιστά παθολογική παραμορφωτική αλλοίωση των αρθρώσεων ισχίου. Η εικόνα της παθήσεως κλιμακώνεται από ελαφρά μορφή μέχρι την βαρέα μορφή.

8.2.      ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ.

8.2.1. Διαδικασία Εξετάσεων. Η εξακρίβωση των ισχιακών αρθρώσεων γίνεται με ακτινοσκοπική μέθοδο. Η διαδικασία της ακτινοσκόπησης έχει την εξής ροή

α) Οι ακτινοσκοπήσεις μπορούν να γίνουν κατά γενική αρχή , μόνο μία φορά

β) Το ελάχιστο όριο της ηλικίας των σκύλων για να υποβληθούν στις εξετάσεις είναι  οι  12 μήνες διότι τότε μόνο, με την  ολοκλήρωση του  σκελετού,  μπορεί να γίνει σωστή διάγνωση.

γ) Οι επιλαμβανόμενοι, συμβεβλημένοι κτηνίατροι εγγυώνται απέναντι στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. την ταυτότητα του προς εξέταση σκύλου, ελέγχοντας  προσωπικά τον αριθμό δερματοστιξίας τούτου σε σύγκριση με τον προκύπτοντα από τον Γενεαλογικό Χάρτη

δ) Στις περιπτώσεις , που δεν χορηγήθηκε η ένδειξη ‘α’ ο ιδιοκτήτης του σκύλου μπορεί να τον υποβάλλει σε ‘δεύτερη εξέταση’ . Η επιθυμία για την εξέταση αυτή πρέπει να αναγγέλλεται προς τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. εντός προθεσμίας 6 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης για την μη χορήγηση σφραγίδας ‘α’ , ενώ η διάγνωση πρέπει να ενεργηθεί μόνο από την κεντρική υπηρεσία αξιολόγησης του S.V. . Η λαμβανόμενη μετά την επαναληπτική εξέταση απόφαση είναι οριστική.

8.2.2.  ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΕΠΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ

α) Για την αξιολόγηση «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» και «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» είναι προϋπόθεση η σφραγίδα ‘α’

β)  Για να λάβει μέρος ένας σκύλος στην  Ε. Κ Α. αποτελεί προϋπόθεση η σφραγίδα ‘α’

γ) Απαγορεύονται οι διορθωτικές επεμβάσεις σε σκύλο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην αναπαραγωγή, οι οποίες συνεπάγονται την κίνηση της διαδικασίας πειθαρχικής  διώξεως

 

9. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε αυτές εντάσσονται  Αγώνες Εργασίας, Εκθέσεις Μορφολογίας και Εξετάσεις Καταλληλότητος Αναπαραγωγής ( KÖRUNG / Ε.Κ.Α. ) Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται αυτοτελώς στον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

9.1.   ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Ε.Κ.Α. / KÖRUNG  )

Με την ακολουθούμενη Ε.Κ.Α. (KÖRUNG) της φυλής, γίνεται στο πλαίσιο της αναπαραγωγής μια επιλογή των σκύλων εκείνων , οι οποίοι από απόψεως χαρακτήρα, επιδόσεων και  ανατομοφυσιολογικής  τους διαπλάσεως , κρίνονται ως εξαιρετικά κατάλληλοι για την διατήρηση και προαγωγή της φυλής και ικανότητός τους για εργασία.

Το βιβλίο Ε.Κ.Α. (KÖRUNG) μαζί με το Μητρώο Φυλής και τα αποτελέσματα από Αγώνες και Εξετάσεις  Εργασίας και Μορφολογίας αποτελεί τον σύμβουλο, με στόχο την ιδανική αναπαραγωγή.

9.2.    ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιλαμβάνει εκείνους από τους καταχωρημένους στα μητρώα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. σκύλους, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε κάποια από τους αναγνωρισμένους από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. Αγώνες και Εξετάσεις   Εργασίας . Το αρχείο επιδόσεων ( Α.Ε.) καταγράφει πέραν των περιλαμβανομένων ήδη στα μητρώα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. στοιχείων , όπως όνομα σκύλου, αριθμό Γενεαλογίου, διακρίσεις εργασίας και συνολική βαθμολογία τούτου και την αναλυτική βαθμολογία που έλαβε αυτός στα διάφορα μέρη των εξετάσεων.

9.3.    ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Περιλαμβάνει εκείνους από τους καταχωρημένους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. Γερμανικούς Ποιμενικούς σκύλους οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε κάποια από τις αναγνωρισμένες από πλευράς του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. Εκθέσεις Μορφολογίας . Καταγράφει , πέρα από το σύμφωνα με το Ελληνικό Γενεαλόγιο όνομα του σκύλου , και τις αξιολογήσεις που έλαβε αυτός κατά τη συμμετοχή του σε Εκθέσεις Μορφολογίας.

9.4.  ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τους σκύλους των οποίων οι απόγονοι δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο Ελληνικό Γενεαλόγιο και πληροφορεί για τα ονόματα των σκύλων και για τους λόγους που επιβλήθηκε ο αποκλεισμός. Τούτο δημοσιεύεται και στην εφημερίδα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

9.5.   ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΙΜΩΝ.

Στο μητρώο αυτό , καταγράφονται σκύλοι μη αναγνωρισμένοι και ημίαιμοι οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε Αγώνες / Εξετάσεις  Εργασίας του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

9.6.        ΒΙΒΛΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ .

Περιλαμβάνει τους σκύλους οι οποίοι μετά από ατύχημα έχουν σωματική παραμόρφωση,  ελλιπή οδοντοστοιχία κ.λ.π.  Για την εγγραφή  σκύλου στο Βιβλίο Ατυχημάτων απαιτείται  έγγραφη αίτηση του ιδιοκτήτη του σκύλου προς το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.   η οποία πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπογεγραμμένα από κτηνίατρο. Το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. έχει την δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά και να γίνει έλεγχος  του σκύλου προκειμένου να  ληφθεί απόφαση εγγραφής  στο Βιβλίο Ατυχημάτων. Με   έγκριση του Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.,  δίδεται βεβαίωση  προς τον ιδιοκτήτη ,  ο σκύλος  εγγράφεται  στο Βιβλίο Ατυχημάτων  και  παραμένει ως «Εγκεκριμένος Σκύλος» για αναπαραγωγή.

 

 

Για τα Μητρώα Φυλής οι ιδιοκτήτες πρέπει να ενημερώνουν τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. για την καταγραφή των  σκύλων , των διακρίσεων και των τίτλων τους .