ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΚΘΕΣΕΩΝ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Comments Off

Ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε., αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικό, αποτελεί τον ιδρυτικό Πανελλήνιο Σωματειακό φορέα για την φυλή των Γερμανικών Ποιμενικών, έχει δε αναγνωρισθεί από τον Κ.Ο.Ε. και το W.U.S.V. (Παγκόσμια  Ένωση Συλλόγων Γερμανικού Ποιμενικού). Ο  Κ.Ο.Γ.Π.Ε. αποβλέποντας στη διατήρηση και εξέλιξη της φυλής και επίτευξη των κατ’ άρθρων 2 και 3 του Καταστατικού στόχων του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. γενικώς και στην διοργάνωση και διεξαγωγή των απαραίτητων για την Αναπαραγωγή, Εκθέσεων Αναπαραγωγής – Μορφολογίας της φυλής , θέτει σε ισχύ τον παρακάτω κανονισμό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού του.

 

 

 

Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.  Οι Εκθεσιακές διοργανώσεις διακρίνονται ως εξής:

1.1. Εκθέσεις του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

1.2. Εκθέσεις των Τοπικών  Παραρτημάτων του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

1.3. Εκθέσεις Γερμανικού Ποιμενικού που εντάσσονται  στις διοργανούμενες  Εκθέσεις όλων των φυλών του Κ.Ο.Ε. και των αναγνωρισμένων από αυτόν Ομίλων.

1.4. Ετήσιο Εθνικό Πρωτάθλημα  Αναπαραγωγής Κ.Ο.Γ.Π.Ε. (Εξαίρετος Επιλογής)

 

2.  Εκθέσεις του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

2.1.  Διοργανωτής της Έκθεσης είναι ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

2.2   Για την πρόσκληση των Κριτών είναι αρμόδιο το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

2.3  Ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε. υποχρεούται  να αποδεικνύει την ύπαρξη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας για την εκδήλωση αυτή.

 

3. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Ο.Γ.Π.Ε. : Διεξάγονται από τα Τοπικά Παραρτήματα του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε., που είναι και οι υπεύθυνοι διοργανωτές.

3.1. Οι Εκθέσεις των Τοπικών Παραρτημάτων  υπόκεινται σε έγκριση του      χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής τους   από πλευράς του Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. (ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων).

3.2. Οι χρονικοί προγραμματισμοί για τις Εκθέσεις των Τοπικών Παραρτημάτων  και η οριστικοποίησή τους γίνονται   με ευθύνη του Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. κατόπιν καταθέσεως όλων των ετήσιων προγραμμάτων.

3.3. Ο καθορισμός των Κριτών για τις Εκθέσεις Τοπικών Παραρτημάτων  είναι επιλογή των ιδίων των διοργανωτών, οι οποίοι καταβάλουν στους Κριτές και την αποζημίωση εξόδων τους.

3.4. Το Τοπικό Παράρτημα  υποχρεούται να αποδεικνύει την ύπαρξη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας  για την εκδήλωση αυτή.

3.5. Το Τοπικό Παράρτημα  είναι υπεύθυνο για την ανεπίληπτη διεξαγωγή της εκδήλωσης     και την έναντι του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. τήρηση των ισχυουσών διατάξεων.

3.6. Το Τοπικό Παράρτημα  είναι υπεύθυνο για την κατάθεση των  αποτελεσμάτων της Έκθεσης στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. εντός 30 ημερών .

 

4. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ  (που εντάσσονται στις διοργανούμενες Εκθέσεις όλων των φυλών του Κ.Ο.Ε. και των αναγνωρισμένων από αυτόν Ομίλων )

4.1. Εκθέσεις Μορφολογίας  Γερμανικού Ποιμενικού του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ή των Τοπικών Παραρτημάτων του  μπορούν να εντάσσονται στις  από πλευράς Κ.Ο.Ε. και των αναγνωρισμένων από αυτόν Ομίλων  διοργανούμενες Εκθέσεις σκύλων όλων των φυλών και διεξάγονται αυτοτελώς. Τέτοιες Εκθέσεις διέπονται , χωρίς κανένα περιορισμό,  από τις διατάξεις υπό στοιχ. 1.1. και 1.2.  του παρόντος Κανονισμού. (  Εκθέσεις Φυλής)

4.2. Παραλλήλως των ανωτέρω έχουν εφαρμογή και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του ισχύοντος για τον Κ.Ο.Ε. κανονισμού.

4.3. Οι κριτές  στις  Εκθέσεις  Μορφολογίας πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον  S.V. ή να είναι Έλληνες Κριτές που αιτήθηκαν ως πρώτη φυλή τον Γερμανικό Ποιμενικό.

 

5. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  (VA)

Ο  Κ.Ο.Γ.Π.Ε. διεξάγει μια φορά το έτος, τον μήνα Μάιο  την κορυφαία Πανελλήνια Έκθεση Αναπαραγωγής της φυλής.

5.1. Διοργανωτής της Έκθεσης είναι ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

5.2. Για την πρόσκληση των Κριτών είναι αρμόδιο το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., με  προτίμηση  σε Κριτές που κρίνουν στο επόμενο Πρωτάθλημα των χωρών τους.

 

 

Β.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

 

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.  Για κάθε μια των υπό στοιχείων  Α. 1. αναφερομένων  Εκθέσεων καταρτίζεται  απαραιτήτως      τυπωμένος κατάλογος.

1.1. Στον κατάλογο Έκθεσης  πρέπει να αναφέρονται όλοι οι προς παρουσίαση  σκύλοι με δήλωση ονόματος , αριθμού Γενεαλογίου, αριθμό δερματοστιξίας, αριθμό  ηλεκτρονικής ταυτοποίησης , ημερομηνίας γέννησης,  ονόματα  γονέων, τίτλοι μορφολογίας και εργασίας  επίσης ονόματος και τόπου κατοικίας αντιστοίχως του εκτροφέα και του ιδιοκτήτη του σκύλου.

1.2. Δεκτοί για συμμετοχή στην Έκθεση γίνονται και καταχωρούνται στον κατάλογο αποκλειστικώς σκύλοι οι οποίοι:

1.2.1. Είναι καταχωρημένοι στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. ή σε Γενεαλόγιο Ομίλου αναγνωρισμένου από

την F.C.I.

1.2.2. Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 3 μηνών.

1.2.3. Δεν εμφανίζουν ενδείξεις ύπαρξης ασθενειών.

1.2.4. Δεν έχουν υποστεί επιβολή αποκλεισμού εγγραφής απογόνων τους στο Ελληνικό  Γενεαλόγιο.

1.2.5. Δεν είναι σε κυριότητα προσώπων που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή σε εκθέσεις.

 

1.3.  Διακρίσεις Γερμανικών Ποιμενικών στο εξωτερικό που ανήκουν σε Μέλη του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. θα ανακοινώνονται από το Δ.Σ. με Δελτίο Τύπου καθώς και θα βραβεύονται σε επόμενη εγχώρια έκθεση από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

2. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι συμμετέχοντες  σε Εκθέσεις σκύλοι διαχωρίζονται και κατατάσσονται σε κατηγορίες. Ως ημερομηνία κατατάξεως στις περιπτώσεις Εκθέσεων με πολυήμερη διάρκεια λογίζεται η πρώτη εκθεσιακή ημέρα.

2.1. Σε κατηγορίες Προ –προ κουταβιών εντάσσονται σκύλοι ηλικίας 3 – 6  μηνών.

2.2. Σε κατηγορίες Προ-κουταβιών εντάσσονται σκύλοι ηλικίας 6 – 9   μηνών.

2.3. Σε κατηγορίες Κουταβιών εντάσσονται σκύλοι ηλικίας  9 – 12   μηνών.

2.4. Σε κατηγορίες Νέων εντάσσονται σκύλοι ηλικίας 12-18 μηνών.

2.5. Σε κατηγορίες Εφήβων εντάσσονται σκύλοι ηλικίας 18-24 μηνών.

2.6. Σε κατηγορίες Προκαταρκτική Εργασίας εντάσσονται σκύλοι ηλικίας 24 μηνών και άνω.

2.7. Σε κατηγορίες Εργασίας  εντάσσονται σκύλοι ηλικίας 24 μηνών και άνω.

2.8. Σκύλοι κατά τα στοιχεία Β, παρ.2, αρθρ. 2.6. πρέπει να έχουν αποκτήσει την Εθνική Εξέταση Εργασιακής Ικανότητος Πρωταθλητή (Ε.Ε.Ι.Π.) φέρουν δε στο Γενεαλογικό τους χάρτη την ένδειξη HD ‘a’ = αποδεκτός βαθμός δυσπλασίας ισχίου και, όταν  ξεκινήσει η διαδικασία στην Ελλάδα, DNA και την ένδειξη ED ‘a’= αποδεκτός βαθμός δυσπλασίας αγκώνων.

2.9. Σκύλοι κατά τα στοιχεία Β, παρ.2, αρθρ. 2.7. πρέπει να έχουν αποκτήσει βαθμίδα Εργασίας  τουλάχιστο ισοδύναμο με Εξέταση Σκύλου Προστασίας 1 ή να αποδεικνύουν ότι πέρασαν Εξέταση Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών.

2.9. Στην κατηγορία Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών εντάσσονται σκύλοι με ηλικία 15 μηνών και άνω . Για κατάταξη στην κατηγορία Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών μπορούν να δηλώνονται αποκλειστικώς Γερμανικοί Ποιμενικοί που έχουν πρακτική υπηρεσία στην φύλαξη κοπαδιών , σαν τσοπανόσκυλα.    Η δήλωση σκύλων για κατάταξη στην κατηγορία  Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών είναι δυνατή μόνο , αν αποδεικνύεται η απόκτηση του διακριτικού σήματος για την Εξέταση «Σ.Φ.Κ.»

2.10.     Κατηγορία «ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ» . Η ομάδα που παρουσιάζεται στην κατηγορία  απαρτίζεται από τουλάχιστον 3 (τρεις) μέχρι το πολύ 6 (έξη) σκύλους εκτροφής του ιδιοκτήτη του εκτροφείου.

Οι σκύλοι πρέπει να είναι ηλικίας 9 μηνών και άνω και να έχουν παρουσιαστεί σε κάποια κατηγορία της Έκθεσης λαμβάνοντας  τουλάχιστον τον χαρακτηρισμό «Καλός» και να προέρχονται από δύο τουλάχιστον διαφορετικές γέννες. Η ομάδα αξιολογείται κατά τα ισχύοντα για αυτήν  εξής κριτήρια  Ομοιομορφίας , λαμβάνοντας υπόψη το δυνατό περισσοτέρων, διαφορετικών γονικών ζώων και της ποιότητας των απαρτιζόντων  την ομάδα ατόμων. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων από μία ομάδων κατηγορίας «Εκτροφείων» καθορίζεται μια σειρά κατάταξης.

2.11.      Σκύλοι, που ξεπέρασαν το 8ο (όγδοο) έτος της ηλικίας τους, εντάσσονται προαιρετικά  στην κατηγορία «ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ» και θα συμμετέχουν σε Εκθέσεις. Βαθμολογία δεν δίνεται, διαπιστώνεται ωστόσο μια σειρά αξιολόγησης.

2.12.           Κατηγορία «Απογόνων»: Η ομάδα που παρουσιάζεται στην κατηγορία   απαρτίζεται από τουλάχιστον τέσσερις (4) απόγονους του ιδίου αρσενικού σκύλου ανεξαρτήτου ιδιοκτησίας,  ηλικίας 9 μηνών και άνω και που έχουν παρουσιαστεί σε  κάποια κατηγορία της Έκθεσης και έχουν γεννηθεί από δύο τουλάχιστον διαφορετικούς θηλυκούς σκύλους. Η συμμετοχή στην κατηγορία απογόνων είναι υποχρεωτική για όλους τους απογόνους του σκύλου που έχουν παρουσιαστεί στην Έκθεση.

2.13.           Από 01-05-2007 προκειμένου να λάβει μέρος ένας σκύλος στην Κατηγορία Εργασίας, πρέπει να έχει περάσει την Εξέταση Σκύλου Προστασίας 1 (SchH 1 / IPO 1) και την E.K.A. (KÖRUNG) ή  για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., την Εθνική Εξέταση Εργασιακών Ικανοτήτων Πρωταθλητή   και να φέρει στο Γενεαλογικό του Χάρτη την ένδειξη HD ‘α’ (αποδεκτός βαθμός δυσπλασίας ισχίου). Επί πλέον, μόλις ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες διάγνωσης στην Ελλάδα, θα είναι απαραίτητες και οι ενδείξεις ED ‘α’ (αποδεκτός βαθμός δυσπλασίας αγκώνων) και DNA (εξέταση γονιδιακής ταυτοποίησης)

Στο Ετήσιο Πρωτάθλημα Αναπαραγωγής του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , στην κατηγορία Εργασίας θα γίνεται και Εξέταση Θάρρους και Μαχητικότητας. Από το 2007 και μετά στο Ετήσιο Πρωτάθλημα Αναπαραγωγής του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., θα αποδίδεται και ο χαρακτηρισμός «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» με την προϋπόθεση ότι ο σκύλος έχει περάσει και την Ε.Κ.Α. (KÖRUNG).

 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

3.1. Σε Εκθέσεις Αναπαραγωγής – Μορφολογίας κατά τα στοιχεία Α 1.1 έως 1.3., μπορεί να  απονέμεται η ακόλουθη αξιολόγηση:

3.1.1     «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» ως ανώτατος χαρακτηρισμός στις Κατηγορίες Εργασίας. Για δε  τις Κατηγορίες Προκαταρκτικής Εργασίας, εφόσον ο σκύλος έχει περάσει το τεστ κροτοφοβίας , φέρει στον Γενεαλογικό του χάρτη την ένδειξη Ελεύθερος δυσπλασίας ισχίου (HD)’α’ (αποδεκτός βαθμός δυσπλασίας ισχύων) και  όταν ξεκινήσει η διαδικασία στην Ελλάδα θα είναι απαραίτητη η ένδειξη ED ‘a’ (αποδεκτός βαθμός δυσπλασίας αγκώνων) και  DNA.

3.1.2. «ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ» ως ανώτατο χαρακτηρισμό στις κατηγορίες «ΝΕΩΝ» και τις κατηγορίες «ΕΦΗΒΩΝ»»

3.2. Ειδικώς στο «ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.» για ανάδειξη νικητών απονέμεται , εκτός της σύμφωνα με το στοιχείο  3.1.1. Χαρακτηρισμό, επιπροσθέτως η ανώτατη διάκριση «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» ή οποία προϋποθέτει την αποδεδειγμένη εκπλήρωση και άλλων κριτηρίων.

 

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Με την δήλωση των σκύλων καταβάλλεται το τέλος συμμετοχής  εξ ολοκλήρου.

2. Σε σκύλους οι οποίοι κατά την Έκθεση παρουσιάστηκαν στον Κριτή για αξιολόγηση και στην συνέχεια αποσύρονται χωρίς την από πλευράς του ρητή έγκριση, παίρνουν απαραιτήτως τον χαρακτηρισμό «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ» .

3. Η απόφαση του Κριτή σε Εκθέσεις είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν επιδέχεται ένσταση και αμφισβήτηση.

4. Οι εκθέτες σκύλων έχουν υποχρέωση να δηλώνουν μόνο αληθινά στοιχεία για τους σκύλους τους . Απόπειρες παραπλάνησης συνεπάγονται την κίνηση της διαδικασίας για πειθαρχική δίωξη του υπαίτιου.

5. Οι εκθέτες έχουν καθήκον να συμπεριφέρονται οι ίδιοι και να παρουσιάζουν τους σκύλους τους με πνεύμα αθλητικό. Τυχόν παραβάσεις μπορούν να έχουν ως συνέπεια την απόρριψη του σκύλου , την αποβολή του εκθέτη από τον χώρο και / ή την κίνηση της πειθαρχικής του δίωξης .

6. Οι Κριτές λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό Κριτών της F.C.I. ( Παγκόσμια Κυνολογική Ομοσπονδία)

7. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και θα απορριφθούν:

ü  Σκύλοι στειρωμένοι

ü  Σκύλοι τυφλοί, κωφοί και ανάπηροι

ü  Αρσενικοί σκύλοι μονόρχις ή κρυψόρχις.

ü  Θηλυκοί  σκύλοι σε περίοδο οίστρου

ü  Σκύλοι επιθετικοί που δεν είναι σε θέση να υποστούν την εξέταση από τον Κριτή

Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Κριτής θα πρέπει να σημειώσει τον αποβληθέντα σκύλο στην αξιολόγηση και να αναγράψει τον λόγο της απόφασής του.

8. Σκύλοι που δεν βρίσκονται εγκαίρως στον στίβο τους για να εξετασθούν, χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής.

9. Ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να οργανώνει επιδείξεις , είτε αυτόνομα , είτε σε συνδυασμό με Εκθέσεις σκύλων. Οι επιδείξεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν μεμονωμένες ασκήσεις δεξιοτεχνίας και οποιεσδήποτε αθλοπαιδιές ( fly ball κ.λ.π.) κρίνεται ότι συμβάλλουν στην αύξηση της κυνοφιλίας.

10. Μόνο οι συμμετέχοντες σκύλοι έχουν δικαίωμα εισόδου στο χώρο της Έκθεσης . Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο σκύλων που δεν συμμετέχουν στην Εξέταση , απαγορεύεται αυστηρά. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι που ανήκουν σε προσκεκλημένη από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ομάδα επίδειξης. Στην περίπτωση αυτή, οι χειριστές πρέπει να φέρουν στολή της Ομάδας ή του Ομίλου στον οποίο ανήκουν, τόσο κατά την διάρκεια της επίδειξης μέσα στον στίβο, όσο και κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο της Έκθεσης. Τυχών διακριτικά μονίμου χορηγού Εταιρείας, επιτρέπονται πάνω στην στολή. Όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 τίθενται σαν απαραίτητη προϋπόθεση και στην περίπτωση που κληθεί ομάδα μελών του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. να συμμετάσχει (Ομάδα Επίδειξης) σε Έκθεση που διοργανώνεται από άλλον Όμιλο.

11. Σε περίπτωση που Κυνοφιλικός Όμιλος όλων των φυλών προτίθεται να οργανώσει Έκθεση Μορφολογίας ειδική για τη φυλή των Γερμανικών Ποιμενικών, οφείλει να ζητήσει την έγκριση του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. όσον αφορά τον Κριτή που θα κληθεί να κρίνει την φυλή αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα της Έκθεσης αυτής είναι δυνατόν να θεωρηθούν άκυρα, όσον αφορά  την φυλή των Γερμανικών Ποιμενικών και οι αξιολογήσεις και διακρίσεις δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψη.

12. Κατώτατος τίτλος απαιτούμενος για την συμμετοχή σκύλου στην κατηγορία Εργασίας θεωρείται ο τίτλος Εξέταση Σκύλου Προστασίας  1 .

13. Σε όλες τις Εκθέσεις,  ασχέτως διοργανωτή Ομίλου, κατά τις οποίες συμμετέχουν σκύλοι φυλής Γερμανικών Ποιμενικών, οι σκύλοι αυτής της φυλής  πρέπει να προσέρχονται συνοδευόμενοι από το βιβλιάριο υγείας τους και να υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση από τον κτηνίατρο της Έκθεσης , πριν εισέλθουν στον στίβο. Την ευθύνη για την έγκαιρη πληροφόρηση των συμμετεχόντων επί του θέματος, φέρει αποκλειστικά ο διοργανωτής Όμιλος.

14. Τέσσερα έντυπα βραβεία απονέμονται σε κάθε κατηγορία.  Σε κάθε βραβείο θα αναγράφεται οπωσδήποτε το είδος της Έκθεσης, ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής.

15. Εκτός των προσφερομένων από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. κυπέλλων, κύπελλα δύναται να προσφέρει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, κατόπιν εγκρίσεως από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

16. Σκύλος φυλής Γερμανικού Ποιμενικού στον οποίο έχουν απονεμηθεί τρία (3) πιστοποιητικά ικανότητος πρωταθλήματος (C.A.C.) από τρεις (3) διαφορετικούς κριτές και έχει περάσει την  Εξέταση Καταλληλότητος Αναπαραγωγής (KÖRUNG),  αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητού Ελλάδος (CHAMPION GR) ο οποίος συνοδεύει στο εξής το όνομά του.

17. Όσα θέματα σχετικά με Εκθέσεις Μορφολογίας δεν αναφέρονται στον παρόντα  Εσωτερικό Κανονισμό, θεωρείται ότι καλύπτονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε.

18. Οι συμμετέχοντες στις Εκθέσεις έχουν το δικαίωμα να φέρουν διακριτικά του εκτροφείου και των χορηγών τους