ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (KÖRUNG)

Comments Off

1.       ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

Ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε. αναγνωρισμένο Σωματείο, αποτελεί τον Πανελλήνιο ιδρυτικό Σωματειακό φορέα, συνεπώς και τον αποκλειστικό αρμόδιο και υπεύθυνο φορέα, για την φυλή αυτή, έχει δε αναγνωριστεί από τις ενώσεις Κ.Ο.Ε. (Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος) και W.U.S.V. (Παγκόσμια Ένωση  Συλλόγων  Γερμανικού Ποιμενικού).

Ο Κανονισμός του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. αποσκοπεί στην βελτίωση και ανάπτυξη της επιλεγμένης αναπαραγωγής της φυλής   «Γερμανικός Ποιμενικός» και ρυθμίζει ολόκληρο το φάσμα των διαδικασιών της Ε.Κ.Α.  Ο Κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. και είναι δεσμευτικός για όλα τα μέλη του Σωματείου.  Ο Κανονισμός αποβλέπει στην υλοποίηση μιας συστηματικής επιλεκτικής μεθόδου για βελτίωση της φυλής, με την επιλογή εκείνων των οποίων από απόψεως χαρακτήρα,  επιδόσεων και ανατομοφυσιολογικής διάπλασής τους κρίνονται ως εξαιρετικά κατάλληλοι για την βελτίωση και ανάπτυξη της φυλής.

 

2. ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

2.1.     Το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα για την Ε.Κ.Α., ευθύνεται για την ορθότητα της Εξέτασης, και δημοσιεύει κατά έτος τα ονόματα των σκύλων που κρίθηκαν για πρώτη φορά κατάλληλοι για την Εξέταση αυτή. Τα πιστοποιητικά της Ε.Κ.Α. εκδίδονται κατευθείαν από τον Γερμανικό Σύλλογο Γερμανικών Ποιμενικών (SV).

2.2.     ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΡΙΤΕΣ  Ε.Κ.Α.  Για την διεξαγωγή της Εξέτασης Ε.Κ.Α., το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., επιλέγει τους Κριτές Ε.Κ.Α.  και τους Βοηθούς Καθηκόντων Προστασίας (Β.Κ.Π).

2.3.        Τα Τοπικά Παραρτήματα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα διεξαγωγής Ε.Κ.Α. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος και η οριστικοποίησή τους γίνεται με ευθύνη του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. κατόπιν καταθέσεως όλων των ετήσιων προγραμμάτων.

2.4.        Για την διεξαγωγή της Ε.Κ.Α. το  Τοπικό  Παράρτημα  καθορίζει  τον Κριτή της Ε.Κ.Α. και τον Β.Κ.Π.  και  καταβάλλει  την αποζημίωση των εξόδων του Κριτού.

2.5.    Το Τοπικό Παράρτημα είναι υπεύθυνο για την ανεπίληπτη διεξαγωγή της Ε.Κ.Α. και την έναντι του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. τήρηση των ισχυουσών διατάξεων.

2.6.    Το Τοπικό Παράρτημα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. για τα αποτελέσματα της  Ε.Κ.Α., το αργότερο εντός 15 ημερών.

2.7.    ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.:  Ο ιδιοκτήτης ενός σκύλου που δηλώνει συμμετοχή στην Ε.Κ.Α. πρέπει να είναι  αρωγό ή τακτικό μέλος του Κ.Ο.Γ.Π.Ε..  Σκύλος που ανήκει σε άτομο που έχει ποινή απαγόρευσης από το Ελληνικό Γενεαλόγιο, δεν μπορεί να συμμετάσχει, ούτε να παρουσιαστεί ο σκύλος από τρίτο πρόσωπο. Η κρίση του Κριτή είναι τελεσίδικη και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.  Ο ιδιοκτήτης φέρει την ευθύνη για τυχών ζημιές που μπορεί να προκαλέσει ο σκύλος του.

2.8.   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.8.1.         Στην Ε.Κ.Α. συμμετέχουν σκύλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο    Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. ή σε  Ομίλους αναγνωρισμένους από την F.C.I. ( Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία).

2.8.2.         Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε SchH ή I.P.O.  από Kριτή αναγνωρισμένο από την FCI ή τον SV

2.8.3.         Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε Εξέταση Αντοχής (AD)

2.8.4.         Χαρακτηρισμός σε Έκθεση Μορφολογίας τουλάχιστον «ΚΑΛΟΣ»

2.8.5.         Να είναι τουλάχιστον  δύο (2) ετών ο σκύλος ή να συμπληρώνει το 2ο έτος της ηλικίας του εντός του έτους που συμμετέχει σε  Ε.Κ.Α.

2.8.6.         Σφραγίδα με την ένδειξη ‘α’ (ελεύθερος δυσπλασίας) στον Γενεαλογικό Χάρτη του σκύλου.

2.8.7.         DNA

2.8.8.         Δεν επιτρέπεται συμμετοχή άρρωστων σκύλων.

2.8.9.         Θηλυκοί σκύλοι σε οίστρο, πρέπει να δηλώνονται στον κριτή.

2.8.10.      Η ταυτότητα του σκύλου πρέπει να διαπιστώνεται από τον αριθμό δερματοστιξίας και

την  ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

 

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ü  Μεγάλος χώρος άσκησης

ü  Ικανός αριθμός εκπαιδευμένων συνεργατών

ü  Εξοπλισμός γραμματείας.

ü  Κατάλληλος χώρος για κριτές και γραμματεία

ü  Κυνόμετρο

ü  Μεζούρα

ü  Ζυγαριά

ü  2 όπλα κροτοφοβίας

ü  Αριθμοί συμμετοχής για τους κυναγωγούς

ü  Έγκαιρη αποστολή δηλώσεων συμμετοχής

ü  Έλεγχος δικαιολογητικών, ώστε να είναι σωστά και πλήρη

ü  Πληροφόρηση του Κριτή για τον αριθμό των συμμετεχόντων σκύλων και της σειράς της εξέτασης.

ü  Έκδοση καταλόγου με την σειρά εξέτασης  κατά φύλο (θηλυκοί και αρσενικοί) και να αναγράφεται αν είναι η πρώτη συμμετοχή στην Ε.Κ.Α. ή Επανεξέταση.

ü  Υποβολή δικαιολογητικών στον Κριτή πριν την Ε.Κ.Α.

 

4.       ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Δηλώσεις συμμετοχής, πρέπει να δίνονται το αργότερο 7 ημέρες πριν από την Ε.K.Α. στον υπεύθυνο της οργάνωσης. Το αργότερο την ημέρα της εξέτασης πρέπει να δίνονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πρωτότυπος Γενεαλογικός Χάρτης  β) Βιβλιάριο Εργασίας    γ) Σε περίπτωση επανεξέτασης, το αποδεικτικό της προηγούμενης εξέτασης.

 

5.       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ε.Κ.Α.

5.1.  ΤΕΣΤ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Κάθε σκύλος υπόκειται σε  τεστ χαρακτήρα από τον Κριτή, καθ΄ όλη  τη διάρκεια της  Ε.Κ.Α.. Ο σκύλος πρέπει να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της φυλής από απόψεως χαρακτήρα, δηλαδή να είναι ήρεμος, με αυτοπεποίθηση, με γερά νεύρα  και ισορροπημένη συμπεριφορά.

5.2.  ΤΕΣΤ ΚΡΟΤΟΦΟΒΙΑΣ: Από απόσταση 15 τουλάχιστον βημάτων, ακούγονται 2 τουλάχιστον πυροβολισμοί, από όπλο κροτοφοβίας 6μμ – 9μ.μ. Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει ατάραχος.

5.3.  ΤΕΣΤ ΘΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Για το τεστ αυτό έχει προβλεφθεί 1 βοηθός Εξέτασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ο κυναγωγός παρουσιάζεται με τον σκύλο του στον οδηγό (λουρί). Με το σήμα του Κριτή, ο κυναγωγός βαδίζει με τον σκύλο του στον οδηγό (λουρί) σε μαρκαρισμένο σημείο που βρίσκεται σε απόσταση 30 βημάτων από την ειδική κρυψώνα. Στην θέση αυτή, λύνει τον σκύλο και συνεχίζει να βαδίζει μαζί του στην θέση «ΚΟΝΤΑ». Περίπου σε απόσταση 5 βημάτων από την ειδική κρυψώνα, βγαίνει ο βοηθός καθηκόντων προστασίας που κρύβεται σε αυτή και επιτίθεται από μπροστά με απειλητικές κινήσεις και κραυγή  στον κυναγωγό. Δεν επιτρέπονται κινήσεις πάλης ή χεριών, μεταξύ κυναγωγού και βοηθού καθηκόντων προστασίας. Ο σκύλος πρέπει να αρπάξει αμέσως  στο μανίκι τον βοηθό καθηκόντων προστασίας και να δαγκώσει γερά και βαθειά. Συγχρόνως ο βοηθός καθηκόντων προστασίας χτυπά 2 φορές το σκύλο με ένα ελαστικό καλάμι. Επιτρέπονται τα χτυπήματα μόνο στα ισχία, στα πλευρά και στο σβέρκο. Η ενθάρρυνση με τα λόγια «έτσι μπράβο» επιτρέπεται. Με το σήμα του Κριτή ο βοηθός καθηκόντων προστασίας μένει ακίνητος. Ο σκύλος  πρέπει  μόνος του  στην εντολή  «ΑΣΕ» να αφήσει το μανίκι και να καθίσει έχοντας την προσοχή του στον ΒΚΠ. Αφού γίνει αυτή η κοντινή επίθεση, ο κυναγωγός ξαναβάζει στο σκύλο του τον οδηγό. Με σήμα του Κριτή ο κυναγωγός κατευθύνεται με τον σκύλο του σε μια από τις ειδικές κρύπτες. Μετά την απομάκρυνση του ΒΚΠ και με σήμα του Κριτή ο κυναγωγός βαδίζει με τον σκύλο του σε σημείο που του υποδεικνύει ο Κριτής και λύνει τον σκύλο. Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει στην θέση του μέχρι να πάρει από τον κυναγωγό την εντολή επίθεσης.  Ο βοηθός καθηκόντων προστασίας βγαίνει από την ειδική κρύπτη που βρίσκεται σε απόσταση 70 – 80 βήματα από τον κυναγωγό και τον σκύλο του και διασχίζει τον χώρο με βήμα. Ο κυναγωγός του ζητά να μείνει ακίνητος και ο ΒΚΠ επιτίθεται κατά μέτωπο στον σκύλο.   Ο Κριτής ειδοποιεί αμέσως τον κυναγωγό να αφήσει τον σκύλο που πρέπει να αρπάξει στο μανίκι τον βοηθό καθηκόντων προστασίας, γερά , βαθιά και με ήρεμο δάγκωμα. Με απειλητικές κινήσεις, χωρίς να χτυπήσει τον σκύλο, ο βοηθός καθηκόντων προστασίας επιτίθεται στο σκύλο. Με εντολή του Κριτή ο ΒΚΠ  μένει ακίνητος. Ο σκύλος πρέπει μόνος του ή με την εντολή «ΑΣΕ»  να αφήσει το μανίκι και να καθίσει έχοντας την προσοχή του στο ΒΚΠ. Με το σήμα του Κριτή ο κυναγωγός πλησιάζει προς το σκύλο με γοργό βήμα, τον πιάνει και τον βάζει στον οδηγό (λουρί).   Ο κυναγωγός με τον σκύλο του στον οδηγό (λουρί) πηγαίνει στον Κριτή, δηλώνει το πέρας των καθηκόντων προστασίας και εγκαταλείπει  τον χώρο με τον σκύλο δεμένο.  Αν ο σκύλος από μόνος του ή με την εντολή «ΑΣΕ» αφήσει το μανίκι στις δύο επιθέσεις, παίρνει τον χαρακτηρισμό «ΑΦΗΝΕΙ».  Αν αυτό δε συμβεί έστω και στη μία από τις δύο επιθέσεις, τότε ο σκύλος παίρνει τον χαρακτηρισμό «ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ».  Η γενική αξιολόγηση της εξέτασης παραμένει ανεπηρέαστη από αυτό.  Το γενικό αποτέλεσμα του θάρρους και της αγωνιστικότητας του σκύλου χαρακτηρίζεται με τις ακόλουθες διαβαθμίσεις:  ΕΞΑΙΡΕΤΟ, ΕΠΑΡΚΕΣ, ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ.  Στο τέλος αυτού του τεστ ο Κριτής ελέγχει ο ίδιος τη ταυτότητα του σκύλου με τον αριθμό δερματοστιξίας του.

5.4.  ΜΕΤΡΗΜΑ ΚΑΙ ΖΥΓΙΣΜΑ: Το ζύγισμα, το μέτρημα του βάθους του στήθους και της περιφέρειας του στήθους, μπορούν να γίνουν από τον Κριτή ή από τον βοηθό εξέτασης. Το ύψος στο ακρώμιο μετριέται από τον Κριτή.

5.5.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΤΑΣΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ: Κατά την διάρκεια αυτής της αξιολόγησης, ο Κριτής γράφει την αναφορά του. Ο σκύλος πρέπει να παρουσιάζεται στον Κριτή, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια.

5.6.  ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ. : Μετά το τέλος της εκάστοτε Ε.Κ.Α,  ο Κριτής κάνει την αναφορά του  για κάθε σκύλο δυνατά από μικροφώνου. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου λαμβάνει την αξιολόγηση υπογεγραμμένη από τον Κριτή. Σε αυτήν  αναγράφονται το αποτέλεσμα της Ε.Κ.Α. και όλα τα στοιχεία του σκύλου από το Γενεαλογικό του Χάρτη.

 

 

 

6.       ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

6.1.  ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ: = Η  Ε.Κ.Α. 1ου βαθμού είναι η υψηλότερη αξιολόγηση ικανότητος αναπαραγωγής, δηλαδή η επιλογή των σκύλων που συστήνονται για αναπαραγωγή. Τη λαμβάνουν οι σκύλοι, οι οποίοι ανταποκρίνονται στο πρότυπο της φυλής:

α) στις μετρήσεις, στο βάρος και στην ανατομική κατασκευή

β) στη γενική συμπεριφορά, δηλαδή στην αυτοπεποίθηση, καλή διαγωγή και που επιδεικνύουν        σταθερότητα, θάρρος και μαχητικότητα σε εξαίρετο βαθμό

γ) που έχουν άψογη και πλήρη οδοντοστοιχία – Διπλοί προγόμφιοι 1 επιτρέπονται.

6.2.   ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ λαμβάνουν οι σκύλοι:

α) με μικρές ανατομικές  παρεκκλίσεις

β) με απόκλιση του ύψους στο ακρώμιο μέχρι 1 εκατοστό

γ) με αξιολόγηση σταθερότητας, θάρρους και μαχητικότητας  «ΕΠΑΡΚΗΣ»

δ) με έλλειψη ενός προγομφίου 1 ή ενός κοπτήρα, με έλλειψη 2 προγομφίων 1 ή ενός    προγομφίου 1 και ενός κοπτήρα ενός προγομφίου 2 ή με ασήμαντο άνοιγμα των μεσαίων κοπτήρων.

6.3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Ο ιδιοκτήτης ενός σκύλου που έχει πάρει Ε.Κ.Α. 2ου βαθμού , έχει την δυνατότητα  (το νωρίτερο τον μετέπειτα χρόνο), να οδηγήσει τον σκύλο του σε επανεξέταση για βελτίωση του βαθμού στον ίδιο Κριτή. Παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό, επιτρέπεται μόνο με την συγκατάθεση του Κριτή της Ε.Κ.Α., ο οποίος έχει λάβει την απόφαση για την υφιστάμενη βελτίωση της Ε.Κ.Α.. Τη δυνατότητα για βελτίωση του βαθμού Ε.Κ.Α.  (πρώτης εξέτασης Ε.Κ.Α. ή επανεξέτασης) έχει ένας ιδιοκτήτης μία μόνο φορά.

6.4. Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ:  α) Η μορφολογική ανάπτυξη δεν επιδέχεται Ε.Κ.Α., αναμένεται όμως εξέλιξη  β) στη συμπεριφορά του σκύλου ή στην επίδειξη σταθερότητας, θάρρους και αγωνιστικότητας δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα  γ) η αναβολή σύμφωνα με το 6.4. για την  ίδια αιτία δεύτερη φορά, δεν κρίνεται ικανός για αναπαραγωγή οριστικά.

6.5. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ Ε.Κ.Α. : Τα ελαττώματα που αποκλείουν ένα σκύλο από την Ε.Κ.Α. , είναι τα εξής: α) σημαντικά ανατομικά ελαττώματα   β) απόκλιση ύψους μεγαλύτερη του 1 εκατοστού (άνω ή κάτω των ορίων)   γ) ελάττωμα όρχεων  δ) ελαττωματική οδοντοστοιχία  =  Έλλειψη από – 1 προγόμφιο 3 ή – 2 κοπτήρες ή- 1 προγόμφιο 2 και 1 κοπτήρα ή – 1 προγόμφιο 2 και 1 προγόμφιο 1 και 1 προγόμφιο 1 ή – 2 προγόμφιους 2  ε) σκύλοι με σημαντικά ελαττώματα χρωματισμού  ζ) σκύλοι μακρύτριχοι  ή σκύλοι με μακρύ διπλό τρίχωμα.

6.6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

6.6.1. Η επανεξέταση για Ε.Κ.Α. ή η Εξέταση μετά από αναβολή γίνεται μόνο μέσα σε δύο χρόνια από την πρώτη Εξέταση. Στο δεύτερο χρόνο της διάρκειας της Ε.Κ.Α., πρέπει ο σκύλος να παρουσιαστεί για επανεξέταση.

6.6.2.  Η επανεξέταση ισχύει δια βίου.

   6.6.3. Η βελτίωση του βαθμού Ε.Κ.Α., δεν παρατείνει την αρχική διάρκεια της Ε.Κ.Α.

6.6.4. Εγκυμονούντες θηλυκοί σκύλοι που έχουν περάσει  την πρώτη  Ε.Κ.Α. , μπορούν χωρίς να παρουσιαστούν, να πάρουν παράταση ενός χρόνου. Την ημέρα της εξέτασης Ε.Κ.Α., πρέπει να παρουσιαστούν το πιστοποιητικό επίβασης, που να δείχνει ότι ο σκύλος βρίσκεται τουλάχιστον στην 42η μέρα της κύησης  και  μια βεβαίωση του επόπτη αναπαραγωγής για εμφανή εγκυμοσύνη. Το ίδιο ισχύει  για θηλυκούς σκύλους σε θηλασμό, όταν  μεταξύ ημερομηνίας γέννας και ημερομηνία Ε.Κ.Α. δεν έχουν παρέλθει 42 ημέρες. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αποκλείεται η παράταση της διάρκειας της Ε.Κ.Α.

6.7. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αν ένας σκύλος δεν   παρουσιαστεί για επανεξέταση η Ε.Κ.Α. του, λήγει στο τέλος του έτους.

 

7.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  Ε.Ι.Α.  ΚΑΙ  ΒΙΒΛΙΟ   Ε.Ι.Α.

Για τους σκύλους που παίρνουν την Ε.Κ.Α. , εκδίδεται από τον  S.V.  πιστοποιητικό , το οποίο μαζί με τον πρωτότυπο Γενεαλογικό Χάρτη παραδίδονται στον ιδιοκτήτη. Στους ιδιοκτήτες που δεν περνούν την Ε.Κ.Α. , επιστρέφονται οι Γενεαλογικοί χάρτες άμεσα.

Κάθε χρόνο καταγράφονται στο βιβλίο Ε.Κ.Α. οι σκύλοι που πέρασαν επιτυχώς την Ε.Κ.Α. κατά φύλο. Στο βιβλίο Ε.Κ.Α. διαχωρίζονται βάσει των χαρακτηρισμών που έχουν λάβει , αυτοί οι σκύλοι που συστήνονται για αναπαραγωγή και αυτοί που είναι κατάλληλοι για αναπαραγωγή. Επίσης αναγράφονται οι περιγραφές των Κριτών σχετικά με τα στοιχεία του χαρακτήρα και την λεπτομερή μορφολογική δομή, είναι δε το βιβλίο  Ε.Κ.Α. στη διάθεση των μελών και αποτελεί την πλέον έγκυρη πηγή πληροφοριών για τους σοβαρούς κυνοτρόφους.