ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Γ.Π.Ε.)  

Άρθρο 1 ο

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία: “Κυνοφιλικός Όμιλος Γερμανικού Ποιμενικού Ελλάδος” εν συντομία (Κ.Ο.Γ.Π.Ε.), το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για τις προς το εξωτερικό συναλλαγές του, με την επωνυμία “ THE HELLENIC GERMAN SHEPHERD DOG CLUB ” με Έδρα Λ.Μαραθώνος 300 , 190 07, Μαραθώναςμέλος του Κ.Ο.Ε. (Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος) και του W . U . S . V . (Παγκόσμια Ένωση Συλλόγων Γερμανικού Ποιμενικού).

Άρθρο 2 ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1Η καταγραφή και σύνταξη μητρώου όλων των καθαρόαιμων Γερμανικών Ποιμενικών σκύλων, οι οποίοι φέρουν επίσημο Γενεαλογικό Χάρτη που εκδίδεται αποκλειστικά από Ομίλους αναγνωρισμένους από την F . C . I . (Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία).
2. Η διατήρηση , ανάπτυξη και βελτίωση της φυλής του καθαρόαιμου Γερμανικού Ποιμενικού σκύλου.
3. Η καθοδήγηση και εποπτεία αναπαραγωγής ειδικά των καλύτερων δειγμάτων της φυλής.
4. Η πρόκληση ενδιαφέροντος για την υγεία και προστασία των καθαρόαιμων Γερμανικών Ποιμενικών στην Ελλάδα.
5. Η καθοδήγηση για την σωστή εκτροφή και εκπαίδευση των Γερμανικών Ποιμενικών, ώστε να αναπτυχθούν οι μοναδικές χαρακτηριστικές ιδιότητές τους και η χρησιμότητά τους.
6. Η καθοδήγηση της έρευνας και της απαιτούμενης φροντίδας για την καταπολέμηση των ασθενειών και διαφόρων κληρονομικών ανωμαλιών της φυλής του Γερμανικού Ποιμενικού σκύλου.
7. Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και της συντροφικότητας που πρέπει να διέπει τη σχέση σκύλου και ιδιοκτήτη, καθώς και η διάδοση του αθλητισμού των σκύλων, με απώτερο σκοπό την αναγνώριση των Αγώνων Εργασίας σαν επίσημο άθλημα από τις Ελληνικές αρμόδιες αρχές.
8. Η σύνταξη και εφαρμογή κανονισμών που αφορούν σε Εκθέσεις Μορφολογίας και Αγώνες Εργασίας Γερμανικών Ποιμενικών κάτω από τις διεθνείς προδιαγραφές της Federation Cynologique International ( F . C . I ./ Παγκόσμια Κυνολογική Ομοσπονδία) και του Welt u nion der Vereine f ü r Deutsche Sch ä ferhunde ( W . U . S . V ./ Παγκόσμια Ένωση Συλλόγων Γερμανικού Ποιμενικού).
9. Η διατύπωση και εφαρμογή κανονισμών για διενέργεια διαφόρων E ξετάσεων και Αγώνων σχετικά με την υπακοή, μορφολογία και τις ικανότητες του Γερμανικού Ποιμενικού σκύλου.
10. Η διάδοση και προώθηση με έντυπο υλικό των ιδιοτήτων και της χρησιμότητάς του.
11. Η επιμόρφωση των μελών σχετικά με την εκπαίδευση και αναπαραγωγή του.
12. Η διάδοση του ενδιαφέροντος σε ευρύτερο κύκλο για τον καθαρόαιμο Γερμανικό Ποιμενικό όσον αφορά την προστασία, εκτροφή και εκπαίδευσή του.
13. Η διοργάνωση Κυνολογικών εκδηλώσεων (Αγώνων & Εξετάσεων Εργασίας, Μορφολογίας κ.λ.π. ) – αποκλειομένων και απορριπτόμενων φυσικά κάθε είδους κυνομαχιών- καθώς επίσης και η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, προβολών και λοιπών συναφών συναντήσεων των μελών καθώς και σε συνεργασία με άλλους Κυνοφιλικούς Ομίλους αναγνωρισμένους από τον Κ.Ο.Ε.
14. Η προώθηση της κοινωνικής επαφής, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών, με σκοπό την ανάπτυξη φιλικών δεσμών και της άμιλλας μεταξύ των ανθρώπων.

Άρθρο 3 ο

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ

1. Με την έγκριση του Σωματείου και την ένταξή του, από το 1993 στην W . U . S . V . (Παγκόσμια Ένωση Συλλόγων Γερμανικού Ποιμενικού) « Weltunion der Vereine f ü r Deutsche Sch ä ferhunde » προϋπόθεση βασική και απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών του.
2. Με την συγκρότηση επιτροπών που θα εκδίδουν οδηγίες για την Αναπαραγωγή με βάση το πρότυπο του Γερμανικού Ομίλου της φυλής ( S . V .) και που είναι αναγνωρισμένο από την F . C . I ., για τον τρόπο επιλογής, για την διενέργεια Εκθέσεων Αναπαραγωγής, για την διενέργεια E ξετάσεων και Αγώνων Εργασίας, για την εκπαίδευση Κριτών και για την προφύλαξη και διατήρηση της φυλής του Γερμανικού Ποιμενικού.
3. Με την δημιουργία παραρτημάτων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος , που θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. .
4. Με την σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού που περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Κανονισμός Αναπαραγωγής Γερμανικών Ποιμενικών Σκύλων, Κανονισμός Εκθέσεων Αναπαραγωγής – Μορφολογίας, Κανονισμός Εξετάσεων και Αγώνων Εργασίας, Κανονισμός Εξέτασης Καταλληλότητος Αναπαραγωγής, , Κανονισμός Ανάδειξης Κριτών, Κανονισμός Τοπικών Παραρτημάτων του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., Κανονισμός διαδικασίας απονομής Βραβείων , σύμφωνα με τους οποίους θα λειτουργούν τα μέλη και τα Τοπικά Παραρτήματα του Σωματείου. Οι τυχόν τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού, εγκρίνονται με την πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων Τακτικών Μελών της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.
5. Με την διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων για την πλήρη ενημέρωση των μελών του Σωματείου και γενικότερα του κοινού.
6. Με την έκδοση εντύπων και την δημοσίευση μελετών και άλλων κειμένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα στοχεύουν στην προώθηση των επιδιώξεων του Σωματείου .
7. Με την διοργάνωση, συμμετοχή ή παροχή αδείας για διοργάνωση Εκθέσεων και Αγώνων Εργασίας για Γερμανικούς Ποιμενικούς .
8. Με την διοργάνωση ετήσιας Έκθεσης Επιλογής Γερμανικών Ποιμενικών, (ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ( VA )) , καθώς και άλλων Εκθέσεων Αναπαραγωγής, Εξετάσεων και Αγώνων Εργασίας και Πρωταθλήματος Εργασίας.
9. Με την δημιουργία αναγκαίων χώρων και εγκαταστάσεων για την σωστή ανάπτυξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση των καθαρόαιμων Γερμανικών Ποιμενικών.
10. Με την εκπαίδευση ειδικών Κριτών: Μορφολογίας, Εργασίας, Εξέτασης Καταλληλότητος Αναπαραγωγής, Σκύλου Φύλαξης Κοπαδιών.
11. Με την εποπτεία της εκτροφής, και της εκπαίδευσης των καθαρόαιμων Γερμανικών Ποιμενικών όπως αυτές διασαφηνίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και με την έκδοση οδηγιών για τις παραπάνω εργασίες..
12. Με κάθε άλλο κατάλληλο νόμιμο μέσο ή ενέργεια που προσφέρεται.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα μέλη του Σωματείου είναι Αρωγά, Τακτικά, Επίτιμα, Νεαρά και Προσωρινά.

1. Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν με σχετική αίτηση τους στον Όμιλο ενήλικες και των δύο φύλων, κυνόφιλοι, καθώς και όσοι αποδέχονται τους σκοπούς του Σωματείου, επιθυμούν να εργαστούν προς επίτευξη αυτών ή επιθυμούντες να συντελέσουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου, ενισχύουν αυτόν οικονομικώς, αποδεχόμενοι το Καταστατικό και τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό. Τα Αρωγά μέλη καταβάλουν πλήρη εγγραφή και συνδρομή, όπως και τα Τακτικά μέλη, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις εκτός του εκλέγειν και εκλέγεσθαι το οποίο έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη.
2. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν τα Αρωγά μέλη, κατόπιν αιτήσεώς τους στο Σωματείο και μετά από πρόταση 2 (δύο) ήδη Τακτικών μελών, αφού συμπληρώνουν δύο έτη ευδόκιμης θητείας, εκτός εάν αυτά συμμετάσχουν συντομότερα με σκύλο τους, λαμβάνοντας τουλάχιστον τον χαρακτηρισμό Καλός , σε τρεις (3) Εκθέσεις Μορφολογίας του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ή να έχουν περάσει επιτυχώς σε μία (1) Εξέταση ή Αγώνα Εργασίας του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει. Τα ονόματα των προτεινόμενων νέων Τακτικών μελών θα ανακοινώνονται πριν την Γ.Σ. Η Γ.Σ. με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία αποφασίζει για την αποδοχή των αιτήσεων των προτεινομένων νέων Τακτικών Μελών. Κανένα Τακτικό μέλος δεν μπορεί να προτείνει περισσότερα από 2 (δύο) Τακτικά μέλη τον χρόνο. Η διαδικασία ανάδειξης Αρωγών μελών σε Τακτικά γίνεται 1 (μία) φορά το έτος σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Η μη συμμετοχή Τακτικού μέλους σε δύο (2) συνεχόμενες Τακτικές Γ.Σ. έχει ως συνέπεια την απώλεια της ιδιότητας του μέλους ως Τακτικού. Δεν γίνονται δεκτές εξουσιοδοτήσεις. Σε περιπτώσεις Μελών που συμμετέχουν σε Κυνοφιλική εκδήλωση, με την προσκόμιση απόδειξης, θεωρείται δικαιολογημένα απών από την Γ.Σ. Ομοίως για λόγους ανωτέρας βίας (Υγεία κτλ.) και τίθεται στην κρίση της Γεν. Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία. 
3. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι προσέφεραν ή όσοι δύναται να προσφέρουν στο Σωματείο με το κύρος , την προσωπικότητά και την δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάσθηκαν υπέρ των σκοπών του Σωματείου. Τα Επίτιμα μέλη που ανακηρύσσει η Γ.Σ. με πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών της, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. παρά μόνον λόγου, εκτός εάν υπήρξαν τακτικά Μέλη του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ως ορίζει ο Αστικός Κώδικας.
4. Ν εαρά Μέλη , μπορούν να γίνουν με σχετική αίτησή τους στο Σωματείο, ανήλικοι και των δύο φύλων, έως ότου κλείσουν το 18 ο έτος της ηλικίας τους. Τα Νεαρά Μέλη δεν πληρώνουν εγγραφή και συνδρομή στο Σωματείο. Μετά την ενηλικίωσή τους μπορούν να γίνουν Τακτικά μέλη, κατόπιν αιτήσεώς τους στο Σωματείο και μετά από πρόταση 2 (δύο) ήδη Τακτικών μελών και σύμφωνα με την διαδικασία ανάδειξης των Αρωγών μελών σε Τακτικά Διευκρινίζεται ότι εάν η αίτηση του νεαρού Μέλους έγινε πριν τα 16 έτη τους γίνονται τακτικά στα 18 δίχως περαιτέρω αναμονή. Εάν έγινε στα 17 γίνονται στα 19 κλπ. 
5. Προσωρινά μέλη , θεωρούνται όλοι όσοι δηλώνουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Σωματείου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εκδήλωση αυτή. Τα Προσωρινά μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Σωματείου.

Μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί ως πειθαρχική ποινή η οριστική διαγραφή του, δεν δύναται να επανεγγραφεί. 
Η αποχώρηση μέλους του Σωματείου είναι ελεύθερη. Μέλη που έχουν αποχωρήσει ή έχουν διαγραφεί, δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 5 ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

  • 1.Κάθε Τακτικό ή Αρωγό μέλος οφείλει να καταβάλλει στο ταμείο του Σωματείου, σαν δικαίωμα εγγραφής το ποσόν των 6.00 € (έξι). Εκτός του ποσού αυτού, έχει την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής 30.00 € (τριάντα). Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατό να αυξομειωθούν με σχετική απόφαση του Δ.Σ. 
    2. Τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους πάνω από χρόνο, καλούνται με έγγραφο του Δ.Σ., να τακτοποιήσουν την οφειλή τους και σε περίπτωση μη συμμορφώσεως τους διαγράφονται από το Σωματείο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε το δικαίωμα επανεγγραφής σαν Αρωγό Μέλος. 
    3. Τα Τακτικά μέλη συμμετέχουν στην Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου, εφόσον είναι ταμειακά εντάξει την ημέρα της συγκλήσεως της και μπορούν να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες. 
    4. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Σωματείου.

Άρθρο 6ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εκτελεστικές και Ρυθμιστικές επί του άρθρου 6 του Καταστατικού του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε., με βάση το κατεχόμενο δικαίωμα αυτοδιάθεσης και αυτοδιοίκησης , δύναται να επιβάλλει Πειθαρχικές Ποινές κατά των μελών και μη Μελών του Σωματείου. Τα μέλη του Σωματείου με την εγγραφή τους σε αυτόν, αποδέχονται αυτοδίκαια τις Πειθαρχικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του σε Σωματειακά ζητήματα.

Άρθρο 6ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εκτελεστικές και Ρυθμιστικές επί του άρθρου 6 του Καταστατικού του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. 
Ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε., με βάση το κατεχόμενο δικαίωμα αυτοδιάθεσης και αυτοδιοίκησης , δύναται να επιβάλλει Πειθαρχικές Ποινές κατά των μελών και μη Μελών του Σωματείου. Τα μέλη του Σωματείου με την εγγραφή τους σε αυτόν, αποδέχονται αυτοδίκαια τις Πειθαρχικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του σε Σωματειακά ζητήματα .

Παράγραφος Α΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Οι Πειθαρχικές Ποινές είναι :

1. Επίπληξη . Η επίπληξη αφορά ελαφρά παραπτώματα και περιπτώσεις κατά τις οποίες αποδεικνύεται σαφώς ότι δε υπήρχαν προθέσεις δόλου. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και η συμπεριφορά ατόμου που κατά την διάρκεια Εκδήλωσης προσβάλει την καλώς εννοούμενη έννοια της Ζωοφιλίας και Κυνοφιλίας. Σε περίπτωση επανάληψης του φαινόμενου, η περίπτωση υπάγεται στην παράγραφο 2. του παρόντος άρθρου. 
2 . Αποκλεισμός για χρονικό διάστημα μέχρι και 12 (δώδεκα) μηνών από το δικαίωμα συμμετοχής σε Εκδηλώσεις του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. και των Τοπικών Παραρτημάτων του . Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε περίπτωση επανάληψης παραπτώματος που υπάγεται στην παράγραφο 1. του παρόντος άρθρου, συκοφαντικής δυσφήμισης, λόγω ή έργο εξύβρισης, άσκησης βίας ή εκβιασμού προς μέλος του Δ.Σ. ή του Κριτή ή άλλου μέλους του Σωματείου, κ.λ.π. Εάν ο εναγόμενος είναι μέλος του Δ.Σ. ή και των Τοπικών Παραρτημάτων του , εκτός των άλλων , χάνει το αξίωμά του και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για χρονικό διάστημα μέχρι και 12 μηνών.
3. Αποκλεισμός για χρονικό διάστημα μέχρι και 24 μηνών από το δικαίωμα συμμετοχής σε Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. και τα Τοπικά Παραρτήματα του και παραπομπή στο Δ.Σ του Κ.Ο.Ε. με εισήγηση τον αποκλεισμό από όλες τις Κυνοφιλικές Εκδηλώσεις για το χρονικό διάστημα που θα αποφασίσει ο Κ.Ο.Ε. Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε περίπτωση που ο εναγόμενος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία ως εκτροφέας με σκοπό την παραπλάνηση αγοραστή, έχει έλθει σε αντιδικία και έχει προβάλει έντονη διαφωνία με απόφαση κριτή κατά την ώρα της Εκδήλωσης, έχει προβεί σε κλοπή αντικειμένων από τον χώρο της Εκδήλωσης κ.λ.π. Εάν ο εναγόμενος είναι μέλος του Δ.Σ. , εκτός των άλλων , χάνει οριστικά το αξίωμά του και το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι»
4. Οριστική διαγραφή. Η απόφαση για οριστική διαγραφή απλού μέλους καθώς και εκείνη που απαγγέλλει την έκπτωση από το αξίωμα ή την οριστική αποβολή του μέλους του Δ.Σ., λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερο των 15 μελών. Το εγκαλούμενο μέλος δεν ψηφίζει. Κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης , περί οριστικής διαγραφής μέλους ή οριστικής αποβολής μέλους του Δ.Σ., ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο (άρθρο 88 Α. Κ.). Μέλος που έχει οριστικά διαγραφεί δεν δύναται να επανεγγραφεί.

Οριστική Διαγραφή με παράλληλη εισήγηση στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. για αποκλεισμό από το Ελληνικό Γενεαλόγιο και απαγόρευση επίσκεψης και συμμετοχής σε οιαδήποτε εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. Οι ποινές αυτές δύνανται να επιβάλλονται και σωρευτικά (περισσότερες από μία συγχρόνως) .

Παράγραφος Β΄

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η ποινή της διαγραφής μέλους του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , δύναται να επιβάλλεται: 
1. Σε περιπτώσεις βαρέων παραβιάσεων των όρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού ή των αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. 
2. Σε περίπτωση ενεργειών που στρέφονται κατά του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , και που παραβαίνουν κατάφορα τους νόμους περί Σωματείων ή οποιαδήποτε ουσιώδη διάταξη του Καταστατικού, ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση και καταδολίωση του Σωματείου. 
3. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς ή ανέντιμων πράξεων εντός ή εκτός του Σωματείου, και συμπεριφοράς ασυμβίβαστης με το συναδερφικό πνεύμα και την ευγενή άμιλλα, σε Κυνοφιλικές Εκδηλώσεις. Τέτοιο παράπτωμα αποτελεί, μεταξύ άλλων και η ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε Κριτή ή εκπρόσωπο αρχής ή εκτόξευση απερίσκεπτων και αβάσιμων κατηγοριών κατά άλλου μέλους Κυνοφιλικού Σωματείου. 
4. Σε περίπτωση δήλωσης αναληθών στοιχείων (π.χ. εξετάσεις δυσπλασίας, DNA κ.λ.π.) στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε., σε δηλώσεις συμμετοχής σε Εκδηλώσεις, σε συμπλήρωση πιστοποιητικών επίβασης, σε έγγραφα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., σε περίπτωση απόπειρας παραπλάνησης Κριτή μέσω διορθωτικής επέμβασης σε σκύλο (π.χ. διόρθωση των αυτιών και της ουράς), άλλων αθέμιτων ενεργειών στη διαδικασία Ε.Κ.Α. (Εξέταση Καταλληλότητος Αναπαραγωγής), Εκθέσεις Μορφολογίας και Αγώνων – Εξετάσεων Εργασίας, στην Αναπαραγωγή και πώληση σκύλων.

Παράγραφος Γ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Η διαδικασία για Πειθαρχική Δίωξη και τιμωρία μελών του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., δύναται να κινηθεί από το Δ.Σ. αυτού ή των Τοπικών Παραρτημάτων του ή και από μέλος ή μη μέλος του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. Κάθε Τοπικό Παράρτημα έχει υποχρέωση να παραπέμπει το μέλος στο Δ.Σ . του Κ.Ο.Γ.Π.Ε και αυτό στην Πειθαρχική Επιτροπή εντός 20 ημερών επισυνάπτοντας το αποδεικτικό υλικό. 
Οι αναφερόμενες κατηγορίες πρέπει να διατυπωθούν γραπτώς σε δύο αντίγραφα, να περιγράφουν αναλυτικά τον επί του προκειμένου λόγο, να υπογραφούν και να αποσταλούν στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. καταβάλλοντας το ποσό των 150,00 €. Σε περίπτωση δικαίωσης το ποσό επιστρέφεται. Η ιδιωτικής φύσεως διενέξεις μεταξύ μελών του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , δεν εκδικάζονται πειθαρχικά από τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. Επαφίεται αντιθέτως και αναγκαστικώς στην απόλυτη προσωπική κρίση των μελών να προσφεύγουν για την επίλυσή ή διαλεύκανση τους στην τακτική Δικαιοσύνη. 

Παράγραφος Δ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΑΚΡΟΑΣΗ) 
Είναι η συλλογή και καταγραφή στοιχείων και ακρόαση του καταγγελλόμενου για να διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και οι συνθήκες τέλεσής του. Αν ο εισηγητής που ενεργεί την προκαταρκτική έρευνα κρίνει με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί ότι δεν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, περατώνει την έρευνα με αιτιολογημένη έκθεσή του και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Αν αντιθέτως από τα στοιχεία που έχει συλλέξει κρίνει ότι η κατηγορία πιθανολογείται σαν βάσιμη και ότι μάλλον υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα, με αιτιολογημένη έκθεσή του που αναφέρει συνοπτικά τα γεγονότα που θεμελιώνουν την κατηγορία, εισάγει την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία καλεί τον καταγγελλόμενο σε έγγραφη απολογία.

  • ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Η κλήση σε απολογία και κάθε πρόσκληση ή ειδοποίηση του καταγγελλόμενου επιδίδονται στον ίδιο προσωπικά ή στην κατοικία του σε πρόσωπο με το οποίο συνοικεί. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση, το έγγραφο της κλήσης σε απολογία επιδίδεται με δημόσιο όργανο.

Στην κλήση για απολογία καθορίζεται σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα και τάσσεται η εύλογη προθεσμία των 10 ημερών για απολογία. Η προθεσμία για απολογία μπορεί να παραταθεί μόνο μια φορά, μετά από αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση του καταγγελλομένου και μόνο για 3 ημέρες. Εκπρόθεσμη αιτιολογία λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη εφόσον υποβάλλεται πριν από την έκδοση της απόφασης. Η ακρόαση και η απολογία είναι υποχρέωση της Πειθαρχικής Επιτροπής και δικαίωμα (όχι υποχρέωση) του καταγγελλομένου. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής. Επιτρέπεται στον καταγγελλόμενο και η προφορική συμπληρωματική απολογία. Η απολογία παραδίδεται με απόδειξη στο όργανο το όποιο καλεί σε απολογία. Μπορεί όμως και να σταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επί αποδείξει επιστολή. Το εμπρόθεσμο της υποβολής κρίνεται από το χρόνο της ταχυδρόμησης. Πριν από την απολογία ο καταγγελλόμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση όλου του φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας. Το γεγονός ότι έλαβε γνώση αποδεικνύεται με πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Πειθαρχική Επιτροπή και τον καταγγελλόμενο. Με την απολογία του ο καταγγελλόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει εύλογη προθεσμία για να υποβάλει πρόσθετα έγγραφα στοιχεία. Η παροχή της προθεσμίας και η διάρκειά της εναπόκειται στην κρίση της Π.Ε. η οποία τον καλεί σε απολογία. Η Π.Ε. αν κρίνει απαραίτητο μπορεί να καλέσει ξανά τους μάρτυρες και να τους κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις στις οποίες είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν.

Μετά την υποβολή της απολογίας ή την παρέλευση της προθεσμίας της η Π.Ε. προσδιορίζει με πράξη της την ημέρα κατά την οποία θα κριθεί η υπόθεση. Η ημέρα η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης ανακοινώνεται εγγράφως στον καταγγελλόμενο πριν από τέσσερις τουλάχιστον ημέρες.

Ο καταγγελλόμενος έχει δικαίωμα να παραστεί αυτοπροσώπως ή να παρασταθεί δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου. Μετά την αποχώρηση του καταγγελλομένου ακολουθεί η ψηφοφορία Η μη προσέλευση του καταγγελλομένου δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας, εφόσον αποδεδειγμένα εκλήθη για απολογία. Αν η Π.Ε. κρίνει ανεπαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία, αναβάλλει την κρίση της υπόθεσης και διατάσσει συμπληρωματική έρευνα. Μετά την απολογία η υπόθεση ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης. Στη συνέχεια η Π.Ε. συνεδριάζει χωρίς την παρουσία άλλων εκτός από τα μέλη της. Η επί της κατηγορίας ψηφοφορία είναι πάντοτε φανερή και αμέσως γράφεται η απόφαση σε ειδικό βιβλίο πειθαρχικών αποφάσεων με απαραίτητη μνεία της τυχόν μειοψηφίας και της άποψης που αυτή εξέφρασε

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Η Πειθαρχική Επιτροπή εκτιμά ελεύθερα τις αποδείξεις. Για να μορφώσει την κρίση της, μπορεί να λάβει υπόψη της και αποδεικτικά στοιχεία ή μαρτυρίες που δεν προκύπτουν από τη πειθαρχική διαδικασία αλλά από άλλη νόμιμη διαδικασία, εφόσον έλαβε γνώση τους ο καταγγελλόμενος. Συναφή πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία διαπιστώνονται κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της ίδιας πειθαρχικής κρίσης μόνο εφόσον ο καταγγελλόμενος κληθεί σε απολογία και γι’ αυτά.

Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγμένα πραγματικά γεγονότα και να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Σε περίπτωση αμφιβολιών πάντοτε απαλλάσσεται ο κατηγορούμενος. Κατά της αθωωτικής απόφασης δεν χωράει κανένα ένδικο μέσο.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως. Στην απόφαση πρέπει να μνημονεύονται : α) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής της, β) το ονοματεπώνυμο των μελών της Π.Ε. γ) το ονοματεπώνυμο του κρινόμενου δ) τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος, προσδιορισμένα κατά τόπο και χρόνο. Στη δομή της απόφασης για να είναι έγκυρη, θα πρέπει να υπάρχει αναφορά των νομικών επιχειρημάτων ή πραγματικών ισχυρισμών του απολογουμένου και απάντηση σε κάθε ένα εξ’ αυτών καθώς και κάθε στοιχείο που έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση της απόφασης ε) η υποβολή ή όχι απολογίας στ) η γνώμη των μελών της Π.Ε. που τυχόν μειοψήφησαν και η) η ποινή που του επιβάλλεται. Η πειθαρχική απόφαση υπογράφεται από την Π.Ε. Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο στον καταγγελλόμενο. Η κοινοποίηση της απόφασης επιδίδεται με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω στην κλήση για απολογία. Στον καταγγελλόμενο γνωστοποιούνται επίσης τα ένδικα μέσα που δικαιούται να ασκήσει.

Παράγραφος Ε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Με την διαγραφή μέλους επέρχεται αυτοδίκαια και ο αποκλεισμός του από οποιοδήποτε Παράρτημα του Σωματείου.

Παράγραφος Ζ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Όλες οι επιβαλλόμενες από το Σωματείο ποινές κατά μελών, γνωστοποιούνται στα Τοπικά Παραρτήματα και δημοσιεύονται στην εφημερίδα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ή γίνεται επιστολή γνωστοποίησης. Αν κάποιο μέλος εμπλακέν ήδη σε πειθαρχική δίωξη με περίπτωση ποινής διαγραφής, αποχωρήσει εκουσίως από μέλος προ της πειθαρχικής διαδικασίας, η διαδικασία κατά αυτού συνεχίζεται. Επίσης αποφασίζετε αν θα καταγγελθεί επωνύμως σε άλλους Κυνοφιλικούς Ομίλους. Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης από την ημέρα της καταγγελίας ορίζεται στους τέσσερις μήνες.  

Άρθρο 7 ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του Σωματείου είναι: 
1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του. 
2. Οι ετήσιες συνδρομές. 
3. Οι προαιρετικές εισφορές των μελών. 
4. Οι δωρεές, κληροδοσίες, το προϊόν εράνων και οι εισπράξεις που προέρχονται από κάθε φύσεως εκδηλώσεις του Σωματείου, στα πλαίσια των σκοπών του. 
5. Κάθε απρόβλεπτο έσοδο από νόμιμη αιτία.

Άρθρο 8 ο 
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Το Σωματείο ανακηρύσσει Ευεργέτες του, εκείνους οι οποίοι του προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Άρθρο 9ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για τρία (3) χρόνια από την Γενική Συνέλευση με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του, σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Τακτικών μελών. Ως αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται οι κατά σειρά ψήφων προτιμήσεως επόμενοι των πέντε (5) εκλεγέντων μελών. Το Δ.Σ. που προέρχεται από τις εκλογές, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία του Σωματείου. Τα λοιπά μέλη μπορούν να οριστούν ως αναπληρωτές αυτών, για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται ρητά η αναπλήρωσή τους στο παρόν Καταστατικό.

Το Δ.Σ. ορίζει μέλη, είτε εκλεγμένα στο Δ.Σ. είτε όχι για τις θέσεις των : Επόπτη Αναπαραγωγής, Επόπτη Εργασίας και Επόπτη Νέων, Υπεύθυνο Δερματοστιξίας, κ.λ.π.).

Άρθρο 10ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όποτε ζητηθεί από τρία μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία αν είναι παρόντα τα τρία από τα μέλη του.

Άρθρο 11ο

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε και στη θέση του εισέρχεται το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. 
Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη περίπτωση κενώσεως θέσης από κάθε άλλη αιτία. Τα μέλη του Δ.Σ. ψηφίζουν αυτοπρόσωπα απαγορευμένης της αντιπροσώπευσης τους από άλλο μέλος.

Άρθρο 12ο

Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου, ενεργώντας συλλογικά. 
Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη, επιτρεπόμενη από τον νόμο και το Καταστατικό, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, συντάσσει και υποβάλλει προς αυτήν την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον προϋπολογισμό του επομένου, μεριμνά για την συγκέντρωση των πόρων του Σωματείου και για την επωφελή τους εκμετάλλευση.

Άρθρο 13ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια ή σε άλλες Δημόσιες Αρχές. Το Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Δ.Σ. ή άλλο Τακτικό Μέλος του Σωματείου σε συγκεκριμένα θέματα με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου. Συγκαλεί και διευθύνει, με βάση τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ. κ.λ.π.

Άρθρο 14ο

Τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση που απουσιάζει , αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από την πλειοψηφία του.

Άρθρο 15ο

Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., το μητρώο των μελών, την σφραγίδα του Σωματείου και γενικά, διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία, συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο .

Άρθρο 16ο

Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα, εκδίδοντας πάντοτε, διπλότυπες αποδείξεις, που υπογράφονται και από τον Πρόεδρο και ενεργεί τις πληρωμές και τις τυχόν καταθέσεις και αναλήψεις από Τράπεζες. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία και συντάσσει τους Ισολογισμούς και προϋπολογισμούς που συνυπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. και υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, για έγκριση. Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ., με απόφαση αυτού.

Άρθρο 17 ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ημέρα της εκλογής του Δ.Σ., μαζί με τα μέλη του, εκλέγεται από την Γ. Σ. Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη της, η θητεία της οποίας είναι τριετής , όπως του Δ.Σ. Την επόμενη της εκλογής της, η Επιτροπή αυτή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο της. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου, του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού του, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ετήσια τακτική Γεν. Συν. των μελών, που είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ. .

Άρθρο 18 ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο αναπληρωματικά, εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικά μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται κάθε φορά από αυτό. Τα υπόλοιπα δύο μέλη καθώς και τα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία στις Αρχαιρεσίες του Σωματείου. 
Η Πειθαρχική Επιτροπή συγκροτείται σε Σώμα την επόμενη της εκλογής της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. 
Ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι το μέλος του Δ.Σ. Το μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα ψήφου και ψηφίζει κατά συνείδηση. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη της. Η διάρκεια θητείας της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι ίδια με αυτή του Δ.Σ. 
Μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής που απουσιάζει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματός του. Δεν ισχύουν εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης. Την Πειθαρχική Επιτροπή συγκαλεί σε συνεδρίαση ο Πρόεδρός της ή το Δ.Σ. του Σωματείου. 
Την Πειθαρχική διαδικασία κατά μελών της Π.Ε. ασκεί η Γ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Άρθρο 19 ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου και αποφασίζει, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό, για όλα τα θέματα , που το αφορούν. Συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο το αργότερο Μάρτιο με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ., ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου, με έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης , οπότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ορίσει εντός 10(δέκα) ημερών και να συγκαλέσει εντός 30 ημερών, τη Γ. Σ.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που ανακοινώνεται στα μέλη 20 ημέρες πριν τη σύγκλισή της (σφραγίδα ταχυδρομείου) και που αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Σωματείου και των Τοπικών Παραρτημάτων. Στην πρόσκληση, αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται, χωρίς νεότερη πρόσκληση μετά 8 ημέρες, στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα και υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

Συμμετέχουν μόνο τα Τακτικά μέλη, τις εργασίες όμως αυτής δύνανται να παρακολουθήσουν και τα Αρωγά και Επίτιμα μέλη, άνευ δικαιώματος ψήφου και μόνο με δικαίωμα λόγου. Σε περίπτωση που ζητούν τον λόγο περισσότερα του ενός Αρωγά και Επίτιμα μέλη ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δίδει το λόγο σε δύο από αυτά. Για τα Επίτιμα μέλη ισχύει το Άρθρο 4 , παρ.3.

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία , εκτός από αντίθετη περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν, όταν είναι παρόντα σε αυτήν τουλάχιστον το ½ συν 1 ταμειακώς εντάξει μελών.

Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διεξαχθεί η εκλογή οριστικού Προέδρου αυτής, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με ανάταση του χεριού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, έχει την νικώσα ψήφο. Τα μέλη συμμετέχουν και ψηφίζουν αυτοπρόσωπα απαγορευμένης της αντιπροσώπευσής τους από άλλο μέλος.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά, για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, για την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση αυτού. Στις παραπάνω όμως περιπτώσεις , απαιτείται η παρουσία των μισών συν ενός τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει Τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων. Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Δ.Σ. για έγκριση, η Έκθεση Πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και ο Προϋπολογισμός, μαζί με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι στις Γενικές Συνελεύσεις θα υπάρχουν προς ενημέρωση (και όχι αντιγραφή) των Μελών το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. Μπορεί να δοθεί (κατόπιν γραπτής αιτήσεως Μέλους), το Αρχείο Μελών (Ονόματα, Διευθύνσεις, Τηλέφωνα) εφόσον το επιβάλλει η Αρμόδια Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αυτονόητα ο Νόμος και το Σύνταγμα.

Άρθρο 20 ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά στη διάλυση του Σωματείου, πρέπει να διορίζονται δύο εκκαθαριστές σε περίπτωση δε μη διορισμού τους , σαν εκκαθαριστές θεωρούνται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Σωματείου, των οποίων οι ευθύνες και το έργο τους διαγράφονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 21 ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε τρία (3) χρόνια έως το μήνα Μάρτιο , η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Πειθαρχικής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Δ.Σ., μέχρι 4 (τέσσερις ημέρες) προ των αρχαιρεσιών, οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, όλα τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, σε ένα και μόνο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος δικαιούμενο ψήφου, εκλέγει τα πρόσωπα της προτιμήσεώς του, θέτοντας δίπλα στο όνομά τους ένα σταυρό, δικαιούται δε να βάλει τόσους σταυρούς όσος και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών του Δ.Σ., δηλαδή μέχρι 5 (πέντε). Από τα μέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, θεωρούνται επιτυχόντα και εκλεγόμενα, εκείνα που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Τα τρία επόμενα σε αριθμό ψήφων μέλη, θεωρούνται εκλεγέντα ως αναπληρωματικά. Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Η διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της εξελεγκτικής επιτροπής.

Άρθρο 22ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την Διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν την διαδικασία των Αρχαιρεσιών, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Μοιράζει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή τους, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Ψηφοδέλτια με διαγραφές και άλλα σημάδια χαρακτηριστικά που παραβιάζουν την μυστικότητα της ψηφοφορίας, κηρύσσονται άκυρα με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Για όλα αυτά, συντάσσει ειδικό πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 23ο

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες συγκροτείται σε Σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του άμεσα. 
Το απερχόμενο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδώσει πλήρως στο νέο Δ.Σ. (Ταμείο, Γραμματεία και οτιδήποτε ανήκει στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε.) εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκλογής του νέου Δ.Σ.

Άρθρο 24ο

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να συσταθούν ειδικές επιτροπές μελών, για τη μελέτη και προώθηση των σκοπών του Σωματείου και υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ.

Άρθρο 25ο

Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία μπαίνει δίπλα στα ονόματα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, σε όλα τα έγγραφα του Σωματείου και η οποία διακρίνεται ως εξής: φέρει κεφαλή Γερμανικού Ποιμενικού Σκύλου και στο κάτω μέρος την επωνυμία του Σωματείου στα Ελληνικά .

Άρθρο 26ο

Ότι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, θεωρείται ρυθμιζόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 
Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από 26 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό από τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 20/09/2006 Το Καταστατικό θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο Δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.