27-28/5/2023 Εξετάσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα. Παράρτημα 3 Αυλώνα. Κριτής Waldemar Kanzler

10-11/6/2023 Εξετάσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα. Παράρτημα 1 Μαραθώνα. Κριτής Μητσόπουλος Βασίλης 

17/6/2023 Εξετάσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα. Παράρτημα 6 Ηράκλειο Κρήτης. Κριτής Φούκης Κωνσταντίνος