ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Comments Off

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 3 του Καταστατικού, είναι δυνατόν να δημιουργούνται Τοπικά Παραρτήματα του Σωματείου σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος.  Τα Παραρτήματα αυτά λειτουργούν  ως εξής:

 

 1. Μέλη του Σωματείου (Κ.Ο.Γ.Π.Ε.), που διαμένουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, τουλάχιστον 10 κατά τον αριθμό ταμειακώς εντάξει, εκ των οποίων τα 3 τακτικά, (για τα πρώτα δύο (2) χρόνια από την ψήφιση του παρόντος, 10 τουλάχιστον μέλη ταμειακώς εντάξει, εκ των οποίων ένα (1) τακτικό ) είναι δυνατόν να ζητήσουν με αίτησή τους προς το Δ.Σ. του Σωματείου, τη λειτουργία Τοπικού Παραρτήματος.  Είναι δυνατή λειτουργία για τον ίδιο νομό πλέον του ενός Τοπικού Παραρτήματος με την προϋπόθεση της ελάχιστης απόστασης των 10χλμ. περίπου μεταξύ τους.

 

Τα Μέλη που εγγράφονται στα Τοπικά Παραρτήματα πρέπει να εγγράφονται ή να είναι εγγεγραμμένα και στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  Σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένα στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. η Διοίκηση του κάθε Τοπικού Παραρτήματος θα αποστέλλει τα αναλογούντα ποσά εγγραφής και συνδρομής προς τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε., σημειώνοντας τα πλήρη στοιχεία του προς εγγραφή Μέλους (όνομα, διεύθυνση,  Τ.Κ., τηλέφωνο κ.λ.π.) προκειμένου ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε. να εκδίδει και αποστέλλει απόδειξη προς το Μέλος.

Από την ημερομηνία της απόδειξης θα συνάγεται και η ημερομηνία εγγραφής στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Τέλος η Διοίκηση του Τοπικού Παραρτήματος κάθε τέλος Δεκεμβρίου θα αποστέλλει πλήρη κατάλογο των Μελών του προς τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. (όνομα, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο).

 

 1. Η αίτηση προς λειτουργία Τοπικού Παραρτήματος συνοδεύεται απαραιτήτως από δηλώσεις περί:

      α)  ύπαρξης κατάλληλου χώρου Πεντακοσίων (500) τ.μ. τουλάχιστον για άθληση.

          β) ύπαρξη στεγασμένου χώρου όπου θα εγκαθίσταται γραφείο του Τοπικού Παραρτήματος  μετά των      απαραιτήτων προς λειτουργία βοηθητικών χώρων (τουαλέτα κλπ.).

      γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα Μέλη του Δ.Σ. του Τοπικού Παραρτήματος δεν έχουν επιδείξει   ανάρμοστη συμπεριφορά κατά ανθρώπων και ζώων.

δ) Τα μέλη του   Δ.Σ. των Τοπικών Παραρτημάτων πρέπει να έχουν επιδείξει  ενεργή  σωματειακή    δραστηριότητα στον            Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

 1. Το Δ.Σ. του Σωματείου στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση αυτή, με αυτοψία διαπιστώνει την ύπαρξη των προϋποθέσεων λειτουργίας και αποφασίζει για την έγκριση αυτής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (εντός μηνός περίπου).  Διευκρινίζεται ότι, η αίτηση αποστέλλεται με επιστολή προς τον Γραμματέα του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. και ταυτόχρονα fax στα γραφεία του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  Ο Γραμματέας κοινοποιεί άμεσα στα Μέλη του Δ.Σ. του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  Αλλιώς ο αιτών έχει το δικαίωμα πειθαρχικής δίωξης του Δ.Σ. στην Γενική Συνέλευση.  Με την έγκριση του Τοπικού Παραρτήματος καταβάλλεται και η ετήσια συνδρομή του προς τον  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  Το ύψος της συνδρομής των Τοπικών Παραρτημάτων καθορίζεται από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

 1. Το Τοπικό Παράρτημα που θέλει να λειτουργήσει μετά από αυτά, υπόκειται πλέον των άλλων και εις τους εξής κανόνες:

Για την καλύτερη λειτουργία του εκλέγονται  κατάλληλα στελέχη προς κάλυψη των αναγκαίων λειτουργιών του (Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας) τα οποία προέρχονται εκ των μεταξύ των αρχαιρεσιών και  ανακοινώνει στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. τα ονόματα και τις αρμοδιότητές τους.  Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης , Νέων καθώς και ο  Βοηθός ή οι Βοηθοί Καθηκόντων Προστασίας προτείνονται από το Δ.Σ. των Τοπικών Παραρτημάτων και εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Το Δ.Σ. του Τοπικού Παραρτήματος θα είναι τριμελές και οι αρχαιρεσίες θα γίνονται ανά τριετία. 

 

Κάθε Τοπικό Παράρτημα θα χρησιμοποιεί τον τίτλο του Σωματείου με το διακριτικό της πόλης ή περιοχής και θα έχει αριθμό κατά σειρά ιδρύσεώς του (π.χ. Κυνοφιλικός Όμιλος Γερμανικού Ποιμενικού Ελλάδος – Παράρτημα Μάνης αριθμός 01).  Μετά την έγκριση του Τοπικού Παραρτήματος ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε., δαπάνης του Τοπικού Παραρτήματος θα κατασκευάζει πινακίδα, ομοιόμορφη για όλα τα Τοπικά Παραρτήματα όπου με ίδιο μέγεθος γραμμάτων θα αναγράφονται οι λέξεις: ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΝΗΣ (π.χ.) και με μικρότερα γράμματα ιδίας γραμματοσειράς  ο αύξων αριθμός του Τοπικού Παραρτήματος και το έτος ιδρύσεως.

Το αυτό δεσμεύονται να τηρούν και όλα τα Τοπικά Παραρτήματα σε επικοινωνίες τους (διαφημίσεις, καταχωρήσεις, επιστολόχαρτα κτλ.) προκειμένου να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του Κεντρικού Ομίλου (Κ.Ο.Γ.Π.Ε.) και των  Τοπικών Παραρτημάτων.

 

Κάθε Τοπικό Παράρτημα υποβάλλει ετήσιο πρόγραμμα για διοργάνωση εκδηλώσεων προς το Δ.Σ. του Σωματείου, το οποίο κατατίθεται κάθε τέλος του έτους και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία (1) ΄Εκθεση Μορφολογίας και έναν Αγώνα / Εξέταση Εργασίας .  Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. των Τοπικών Παραρτημάτων, οφείλουν να παρακολουθούν τα Σεμινάρια που διοργανώνει ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε. Σε περίπτωση ακύρωσης πλέον των δύο υποχρεωτικών   Εκθέσεων Μορφολογίας ή και Αγώνα / Εξέτασης  Εργασίας, το Τοπικό Παράρτημα χάνει το δικαίωμα διοργάνωσης εκδηλώσεων για ένα έτος.

 

Ο χώρος του Τοπικών Παραρτήματος θα λειτουργεί για τα μέλη τουλάχιστον μια φορά εβδομαδιαίως και για ένα ελάχιστο 5 ωρών, για την προπόνηση των σκύλων.

 

Παράβαση των βασικών αυτών κανόνων λειτουργίας των Τοπικών Παραρτημάτων είναι δυνατόν να δημιουργήσει δυσλειτουργία και τότε το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. άνευ τίνος άλλου έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την απόφασή του, περί λειτουργίας του Τοπικού Παραρτήματος αυτού αμέσως.  Το Τοπικό Παράρτημα πρέπει ομοίως άμεσα να αφαιρέσει την Πινακίδα Παραρτήματος.

 

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
 •    Προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.
  • Ανταλλαγή εμπειριών και παροχή συμβουλών σε όλα τα αφορώντα στους τομείς της  Αναπαραγωγής και της Εκπαίδευσης.
  • Ύπαρξη όλων των εντύπων του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., τα οποία θα προμηθεύονται υποχρεωτικώς,   καταβάλλοντας το σχετικό κόστος αγοράς.
 •  Ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού για αγώνες Μορφολογίας και Εργασίας.
  • Καθοδήγηση των ιδιοκτητών για την σωστή ανατροφή, διατροφή, διαπαιδαγώγηση, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση σύμφωνα με τις δυνατότητες των σκύλων και προετοιμασία για Αγώνες Μορφολογίας και Εργασίας.
  • Διοργανώσεις Εκθέσεων Μορφολογίας, Εξετάσεων και Αγώνων Εργασίας, Εξετάσεις Καταλληλότητας Αναπαραγωγής και  διοργάνωση Σεμιναρίων.
 •   Ύπαρξη Τηλεοράσεως και DVD  καθώς και άλλων μέσων για την επιμόρφωση των μελών.
  • Καλλιέργεια συναδερφικού πνεύματος και διάνοιξη δυνατοτήτων σωματικής άθλησης για τα μέλη,  ιδίως δε για τη Νεολαία, με την επίδοσή τους στο άθλημα.

 

 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Η ετήσια συνδρομή των Παραρτημάτων προς τον Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ορίζεται σε 300 ευρώ το πρώτο έτος λειτουργίας του Παραρτήματος, σε 400 ευρώ το δεύτερο έτος και σε 500 ευρώ από το τρίτο και τα μετέπειτα έτη.

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ως προς όλα τα λοιπά ζητήματα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Καταστατικού του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

 1. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Π.: Σε περίπτωση διαλύσεως ενός Τ.Π., η περιουσία του περιέχεται αυτοδίκαια στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

 1. ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΑΡΩΝ ΜΕΛΩΝ: Θεσπίζεται στα Δ.Σ. των Τ.Π. θέση υπευθύνου Νέων και Αθλητισμού.  Η ύπαρξη τεσσάρων (4) Νεαρών μελών σε Τ.Π. δίνει την δυνατότητα σχηματισμού Τμήματος Νεαρών Μελών,  που δύναται να διοργανώσει εξειδικευμένους Αγώνες Εργασίας και Εκθέσεις Μορφολογίας για Νέους και Έφηβους χειριστές.